Алтернативни енергоизточници > Nikola Tesla

Тесла - вълни

(1/51) > >>

mzk:
Благодаря на FreeEnergy за съдействието при превода!

Давай, за да получаваш.

Източник: http://www.electrogravity.com/index3.html

Tesla vs. Poynting Waves, a letter of discussion.

Hi again Jerry----
I have a question for you if you have the time to look into it...I have not gotten a straight answer out of anyone of whom I have asked this question, and several textbooks just leap-frog right over the issue. I think the question is somewhat relevant to your view that Tesla's waves were 'scalar' due to the E and B fields being out of phase rather than in phase (time phase, not spatially orthogonal) as are electromagnetic waves.

Здрасти отново Джери----
Имам въпрос за теб, ако можеш да ми отговориш. Не съм имал точен отговор от никой, който съм питал, а няколко книги само заобикалят проблема. МИсля че въпросът е свързан с твоето виждане, че Тесловите вълни са "скаларни" заради Е и В полетата, които са дефазирани, а не фазирани (времева фаза, не пространсвено правоъгълни) каквито са електромагнитните вълни.

My question is this: How/why do we say that a transverse EM wave has its E and B vectors IN PHASE time-wise, when the voltage and current in the transmitting antenna from which they were launched, are 90 degrees out of phase? After all, a dipole antenna is cut to resonate at 1/2 wavelength, fed at the center by a low impedance transmission line, so the current "flaps" largest in the middle of the antenna, zero at the far ends. The voltage "flaps" largest at the ends, zero at the feed-point; the current is at + or - MAX when the voltage is at zero; current is at zero when voltage is at + or - MAX. Because the wave on a resonant dipole is a standing wave, and the V & I nodes are 90 degrees apart in a standing wave, due to the mechanisms in reflection back from the ends of the antenna, etc. How does a E --- chasing---> I --- chasing ---> E --- chasing ---> I (etc.) , clearly a sequence of events that are not simultaneous, somehow become a simultaneous E X B cross product (vector) once the wave is launched from the antenna? It's like two people clapping at different times; if I move some distance away, I do NOT hear the 2 separate handclaps magically merge together into one combined handclap! Of course this has implications for POWER, since E X B fields give the Poynting vector which describes the total energy radiating outward in the 3rd direction (orthogonal to both E and B). If E and B are not synchronized in time phase, we don't have real power in the wave, only imaginary or reactive power.

Въпросът ми е: как/защо казваме че напречната ЕМ вълна е с фазирани Е и В вектори (времево), когато напрежението и токът в предавателната антена от която излизат са дефазирани на 90 градуса? Преди всичко, диполната антена е принудена да резонира на 1/2 от дължината на вълната, захранвана в центъра от нискоомна линия, така че токът "блъска" най- много в центъра на антената, а е нула в двата края. Напрежението "блъска" най- много в краищата, а е нула в центраната точка; токът е в неговия + или - МАКСимум когато напрежението е нула; токът е нула, когато напрежението е в неговото + или - МАКСимум. Тъй като вълната от резониращ дипол е стояща вълна, а пресечните точки на V и I (б.п. напрежението и токът?) са 90 градуса разделени в стоящата вълна, поради механизмите на отвръщане обратно от краищата на антената и т.н., как Е преследва I --> преследва Е --> преследва --> I (и т.н.), очевидно последователност от събития, които не са едновременни, а по някакъв начин се получава едновременен Е х В резултат (cross product?) (вектор) след като вълната е напуснала антената? Все едно двама души да ръкопляскат по различно време; ако се отдалеча на някакво разстояние, а не чувам двете отделни плясвания да се съберат магически в едно комбинирано плясване! Разбирасе има разлики като става въпрос за електричество, тъй като Е х В полето ни дава насочващия вектор (poynting vector), който описва общата енергия излъчена навън в триизмерна посока (ортогонално?/правоъгълно и Е и В). Ако Е и В не са синхронизиани във времето, ние нямаме истинска мощност във вълната, имаме само въображаема или реактивна мощност.

Secondary question: If someone can clear up for me how a 90 degree phase shift between E and I in the antenna leads to an IN-phase traveling wave, then what about Tesla's setup? Does a traveling wave with alternating E and B fields (hence not having real power) come from an antenna in which E and I are IN phase???

Втори въпрос: Ако някой може да поясни как 90 градусово дефазиране между Е и I в антената води до фазиране на отпътуващата вълна, тогава какво да кажем за устройството на Тесла? Значи ли това, че пътуваща вълна с променливо Е и В полета (следователно няма истинска мощност) идва от антена, при която Е и I са фазирани???

Any thoughts? --Rick Andersen
Някакви идеи? --Рик Андерсен

REPLY:
After some thought on the matter (years previous to your question in the first part above), the H field (due to Maxwell's theory) is created by the changing E field and visa-versa. They are coincidentally created by each other simultaneously after leaving the antenna proper. Thus they must be in phase in free space. The Tesla coil situation is somewhat different in does not allow for an open H field to be created. (Think of the Tesla coil as an antenna wrapped into a vertical coil which effectively forms a solenoid.) Then you can see that the H field is parallel to the E field (seperated in time by 90 degrees) where both extend from the top of the coil to the ground. For the Tesla coil, both the E and H fields take part in the formation of the total near and far field. Compare this to the normal antenna where the H field circulates the antenna 90 degrees to the E field at the outset. So, for the normal antenna case, the H and E fields, not in phase at the antenna, are also 90 degrees to each other spatially. They become in phase timewise in space due to Maxwell's law of induction. Also, I suggest that the E field is not propagated from the antenna as the H field is. The E-field in the antenna is an induction field that is part of the mechanics of forming the antenna resonance. It does not have to radiate with the H field. After the H field (which carries the momentum of the field) leaves the antenna, it generates the coincidental E field as per Maxwells equations. The Poynting vector equation is S = (E X B)/2 uo where uo is the permeability of free space. (MKS system of units.) The H field is the momentum action carrier as I see it. The E field is created by the H field coincidentally.

ОТГОВОР:
След малко размишления върху материята (години преди твоя въпрос в първата част на по-горе), Н полето (от теорията на Максуел) е създадено от променливо Е поле и т.н. Те случайно се създават едно от друго едновременно след напускането на антената. Т.е. те трябва да са фазирани в пространсвото. Положението при тесловата бобина е малко по- различно, защото там не се позволява да се създаде отворено Н поле. (мисли за тесловата бобина като антена навита във формата на вертикална намотка, която формира соленоид). Тогава можеш да видиш, че Н полето е паралено на Е полето (разделени във времето на 90 градуса) където и двете се разпростират от върха на намотката до земята. За тесловата бобина, и Е и Н полето имат участие във формирането на близкото и далечното поле. Сравни това с нормалната антена, където Н полето циркуира по антената на 90 градуса спрямо Е полето от самото начало (б.п. циркулира на 90 градуса правоъгълно, но по едно и също време). Така че в случая на нормалната антена, Н и Е полето, нефазирани при антената, са също 90 градуса едно от друго в пространството. Те се фазират времево в пространството поради законът на Максуел за индукцията. Също така предлагам идеята, че Е полето не се разпростира от антената, както Н полето. Е полето в антената е индукционно поле което е част от механиката на формиране на антенния резонанс. За него не е нужно да се излъчв с Н полето. След като Н полето (което носи инерцията на полето) напусне антената, то създава страничното Е поле по уравненията на Максуел. Уравнението за насочващият вектор (poynting vector) е S = (E X B)/2 uo където uo е проницаемостта на вакуума. (МКС мерни единици). Полетно Н е носителя на инерционното действие, както го виждам аз. Е полето е създадено от Н полето случайно.

The Tesla coil, (also in contrast to the normal antenna), has the H and E fields inline (parallel) even though they are separated timewise by 90 degrees. Since they do not propagate, (they form a standing wave train), they are alternately +E, -H, -E, +H, etc., they may not carry real power over time as described by the Poynting vector but that indeed is the real beauty of it all. They CAN exert force at a distance per unit time in a companion Tesla coil receiver. In fact due to the resonant conditions, a real power gain is possible. (I am implying that a resonant condition in the fields is able to somehow extract energy from energy space to maintain field inertia if the field loses power through loading, etc.) Over time, the field builds in intensity.

Тесловата бобина (в контраст с нормалната антена) има Н и Е полето праволинейно (б.п. не са дефазирани на 90 градуса правоъгълно, а са в една равнина) въпреки че са разделени времево на 90 градуса. Тъй като те не се излъчват, (те формират върволица от стоящи вълни), те са променливо +Е, -Н, -Е, +Н и т.н., те може да не носят истинска мощност с течение на времето както се описва от насочващия вектор, но това всъщност е красотата на всичко. Те могат да упражняват сили на разстояние на някаква единица, която е в съдействие с приемател Теслова бобина. Всъщност поради резонансните условия, растеж в реалната мощност е възможен. (Предполагам, че резонансните условия в полето е възможно по някакъв начин да извлекат енергия от енергийното пространство за да се запази инерцията на полето ако то губи сила поради някакви товари и т.н.) Със време полето натрупва интенсивност.

I think that we have been led down a primrose path concerning the value of the transverse electromagnetic wave as being the only wave of importance. (It may however guarantee that we don't blow ourselves apart with too much Tesla standing wave power if the Poynting wave is the only allowed method of communication, etc.) Further thought: vector potential action may be enhanced by a frequency modulated standing wave train, and if standing waves are associated with mass, then F=MA!)

Мисля, че сме се водели по погрешен път (primrose path), що се касае до напречните електромагнитни вълни като единствените важни вълни. (Въпреки че заради това не сме се изпържили с прекалено много Теслови стоящи вълни при условие, че пойнтинг векторът е единственият възможен метод за комуникация). Следващтата идея: действието на векторния потенциал може да бъде увеличено чрез модулирана честота на върволица стоящи вълни, и ако стоящите вълни асоциираме с маса, тогава F=MA!).

The transverse electromagnetic wave travels at the velocity of light in free space but the vector potential of an E or B field taken by themselves, may make their field force apparent at a velocity that may approach infinity.

Напречните електромагнитни вълни пътуват със скоростта на светлината във вакуум, но вектор потенциалът на Е или В полето може да принуди силата на тяхното поле да бъде със скорост която може да достигне безкрайност (?- редакция).

Concerning your question in the second part, many years ago I thought about the condition where electrons would be caused to oscillate back and forth in an evacuated glass tube, and if that would be a sort of mass-effect radiation wave generator. A normal antenna has the E and B fields seperated by 90 degrees in phase, (time), but the electron bunching antenna in an evacuated glass rod would have the charge (E) and associated magnetic field (B) at 0 degrees in phase, (time). If the radiated wave has a B component, it would tend to be akin to the Tesla form of "wave" in that a mass-wave would likely be the result. Then the E fileld would exist in time 90 degrees from the H field. I would like to build that free electron mass-wave antenna some day. I feel that it might have some very interesting results as far as action at a distance is concerned. (Especially how it might affect a similar antenna at some point distant.) I wonder if it could be shielded against?

Относно втората част на въпросът ти, преди много години, размишлявах върху условие, където електроните ще са принудени са осцилират напред и назад във вакуумирана лампа, а това да бъде някакъв вид генератор на вълни от масата (mass-effect radiation wave generator). Нормалната антена има Е и В полетата разделени на 90 градуса във фаза, (време), но напълнена с електрони антена във вакуумирана тръба ще има зарядът (Е) и асоциираното магнитно поле (В) на 0 градуса във фаза (време). Ако отделената вълна има В компонента, то тя би могла да бъде близка до Тесловата форма на вълна, при която резутатът е "масова-вълна" (б.п. от маса, тежест). Тогава полето Е ще съществува във времето на 90 градуса от полето Н. Трябва да направя тази антена някой ден. Мисля, че ще има някакви много интересни резултати, особено при действие на разстояние. (Особено как ще се повлияе подобна антена на някакво разстояние). Чудя се дали може да се защити срешу такова излъчване?

I hope that I answered your questions above to your satisfaction. By the way, this is very near to my own thoughts concerning the difference between the regular antenna action verses the Tesla standing wave transmitter. Can I post this letter as a discussion letter for the Associates in Electrogravitation page?
--- quark137@aol.com, Jerry E. Bayles.

Надявам се, че съм успял да ти отговоря. Между другото, това е много близо до моите виждания за различията на нормалните антени и тесловия предавател на стоящи вълни. Мога ли да публикувам тази кореспонденция?
-------------

Thanks so much for helping to clear this up! As I said before, nobody I have asked could answer it, and textbooks jumped right from the antenna to free space while never addressing the issue of how quadrature time phase begets in-phase E x B fields.

Благодаря много за помощта за изясняването на това!. Както казах преди, никого, когото съм пита не ми е отговаря, а книгите прескачат от антената към свободносот пространство без никога да разглеждат въпроса как quadrature time phase begets in-phase E x B fields

I also must add that your view of the alternating E and B fields comprising a "Tesla" wave seems quite different from the "summed to zero vector" waves of Thomas Bearden, the biggest promoter of "Scalar EM". Of course, he has never made it unambiguously clear as to what exactly is zeroed----the E and B fields only, or also the Poynting vector---- and this is further complicated by the fact that he does not believe in the transverse wave in vacuum--- he insists on longitudinal waves ala Tesla.

СЪщо така трябва да добавя, че виждането ти за променливите Е и В полета описващи "Теса" вълната са доста по- различни от "сумиран до нула вектор" вълните на Томас Беарден, най- големият застъпник на скаларните електромагнитни вълни. Разбира се, той никога не го прави недвусмислено ясно кое точно е нулирано - Е и В полетата само или и насочващият вектор --- и от там допълнителни усложнения от факта че той не вярва в напречните вълни във вакуум- той вярва в надлъжните вълни по подобие на Тесла.

REPLY: Thanks Rick,
The transverse waves in a vacuum are a result of empirical data gathered in far and near field measurements done in many experiments by many people. They are not just a theory. :-)

ОТГОВОР: Благодаря Рик,
Напречните вълни във вакуум са резултат на емпиричния опит в близко и далечно пространство и измерванията направени от много хора. Те не са само теория.

As an added note, I see the standing waves coming from a Tesla coil as forming a transmission line, where part of the line is above ground and the counterpart is below ground. Then the magnetic field lines tend to counter balance each other while the electric field lines sink each other. Thus the waves exist as non-radiating, (in the conventional sense of electromagnetic radiation),standing waves with a direction along the "line" that is between the transmitter and the end of the line. (Wherein the two may be separated by quite a distance.)

Като добавка, струва ми се че стоящите вълни идващи от теслова бобина формират "електропровод", където част от линията е над земята, а противоположната част е под земята. Тогава магнитните силови линии се стремят да се контрабалансират една спрямо друга, докато електрическите полета се синхронизират. Затова вълните съществуват като неизлъчващи, (в конвенционалното разбиране за електромагнитното разпространение), стоящи вълни с посока по протежение на линията" която е между предавателя и края на линията. (където двете могат да бъдат разделени от голямо разстояние) (б.п. припомнете, че Тесловия траф като предавател усеща приемниците и те му влияят, за разлика от стандартните електромагнитни излъчвания, а и затова напоследък има опити за комерсиализиране на безпроводно предаване на ток).

I remember suspending an open wire (two conductor) 300 ohm line in electronics lab one day and feeding it from a transmitter operating at reduced plate voltage and measuring the effects of that open ended line with a current loop and neon bulb. Every 180 degrees, the current loop and small attached incandescent lamp glowed while 90 degrees from those nodes and every 180 degrees apart, the neon bulb would glow at the voltage nodes. We even picked up this effect on the window frames and light fixtures! I suspect that the area around a Tesla coil would also exhibit this characteristic. (High and low voltage nodes separated 90 degrees apart from high and low current nodes.) At the nodes, there exists pure current or pure voltage. In contrast, a conventional electromagnetic wave radiates due to the nodes being in sync timewise with no phase shift and there exist no near field sinks. Again, the 1/eo*uo = c^2 also has a bearing on this. A standing wave on the other hand has the eo and uo as alternating, and at times, totally seperate terms. Hmmmm.....?

Спомням си, че веднъж опънах отворен проводник (два проводника) 300 омова линия в електронната лаборатория и я захраних от предавател, който работи на намалено напрежение и измервах ефектите на свободния край на инията с бобина (current loop) и неонова крушка. Всеки 180 градуса, бобината (current loop) и закачена малка лампа (с нажежаема жичка) светваше, а при 90 градуса от тези точки и при 180 градуса неоновата крушка светваше при точките на напрежение. Този ефект дори се проявяваше по рамките на прозорците и полилеите. Подозирам, че пространството около тесловата бобина има същите характеристики. (Точките на високо и ниско напрежение, разделени на 90 градуса от точките на висок и нисък ток). В точките има или чист ток, или чисто напрежение. В контраст, конвенционалната електромагнитна вълна излъчва тъй като точките са синхронизирани времево без дефазиране и няма спадове в близкото поле. Отново, 1/eo*uo = c^2 също има отношение в това. Стоящата вълна от друга страна има нейните eo и uo (електричната и магнитната проницаемост във вакуум- б.п) като редуващи се, и на моменти- напълно отделни условия. Хмммм..??

Final thought: --- What would happen if we phased two or more Tesla coils in the near field and phased them such that a rotating standing wave pattern was generated? Would we generate a rotating mass field? Would the Philadelphia experiment be recreated? Anybody want to try this? I am willing to help in the design and testing.

Последна мисъл: --- Какво ще се случи, ако фазираме две или повече теслови бобини в близко поле и ги фазираме така, че да се получи въртяща се стояща вълна? Ще се получи ли въртящо се поле от маса? Ще се направи ли отново експериментът Филаделфия? Някой иска ли да пробва? Искам да помагам с помощ в дизайна и тестването.

mzk:
Изводите са същите както във филма на Константин Майл - радиантените не създават електромагнитни вълни. Разгледаният пример показва, че в антената токът и наппрежението са дефазирани във времето на 90 градуса (резонаса), а електромагнитната вълна е такава, при която токът и напрежението са фазирани във времето, но са дефазирани в пространството на 90 градуса.

emm:
Опитна постановка доказа,че всяка бобина може да излъчи такива вълни, които да пренесът енергия на разстояние благодарение на заземяване. Вложената енергия е нищожна а излъчената енергия в пространството е в пъти по силна. Въпросът е в приемниците които са практически неограничени. Всеки приемник трябва да бъде заземен задължително! Всеки метален предмет който не е заземен е антена, всяка бобина също. Големината на антената има значение за приемане на енергията.

emm:
Всички приемници светят по различен начин в зависимост от разстоянието и честотата на предавателя.

getca:
Демонстрация на надлъжни електромагнитни вълни. Не се дават никакви данни за установката, само се демонстрира паленето на две халогенни ел. лампи в определени области от полето на бобина, навита с дебел изолиран проводник.
http://www.youtube.com/watch?v=8cppRSRHj6A

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия