Автор Тема: Бифилярна намотка  (Прочетена 126880 пъти)

Неактивен getca

 • Сериозен Експериментатор
 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 764
 • Пол: Мъж
 • https://t.me/BGfreeman
  • http://analogov.com
Бифилярна намотка
« -: Декември 10, 2008, 12:26:40 pm »
Патентът  на Tesla 512,340 - http://www.google.com/patents/about?id=baRZAAAAEBAJ&dq=512340
Говори се за връзка между ток, самоиндукция, капацитет на бобината и честота.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bifilar_coil - Обща информация от Wikipedia
http://www.matri-x.ru/energy/pat_00512340.shtml - Статия на руски с графика на запасената енергия в намотката при резонанс:

Има голямо приложение в съвременната схемотехника - без индуктивни резистори, НЧ и импулсни трансформатори, бобини за релета с намалена индуктивност и др.

Еднопосочно свързване - токът тече в една посока и магнитното поле се усилва;
Разнопосочно (бифилярно) свързване - токът тече в различни посоки и противо е.д.н. е нула.

На страница 5 в темата има графики на измерена от потребителя mi68 АЧХ на тази намотка: http://mazeto.net/index.php?topic=691.msg15778#msg15778

Важно е да се отбележи положението на магнитните силови линии спрямо проводник. Втората прикачена графика показва магнитите линии на проводник, погледнат от страна на напречното му сечение. Интересно е да се отбележи кои линии точно са с еднаква посока, и кои в различна. В случая по двата проводника електричеството е в различни посоки (или си представете, че вторият проводник е продължение на първия, но в обратна посока).
« Последна редакция: Октомври 03, 2012, 10:03:54 am от Maistora52 »

Неактивен mzk

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 622
 • Пол: Мъж
 • http://analogov.com
  • analogov.com
Re:Бифилярна намотка
« Отговор #1 -: Декември 28, 2008, 11:50:14 am »
Цитат
Tesla's new "generator" can be explained solely on the basis of its electrical activity. A bifilar coil is capable of holding more charge than a single wound coil. When operated at resonance, the distributed capacitance of the bifilar coil is able to overcome the counter force normal to coils, inductive reactance. It does not allow what Tesla described (Tesla, 1894) as the formation of "false currents."

Because the electrical activity in the coil does not work against itself in the form of a counter-emf, the potential across the coil quickly builds to a high value. The difference between the turns becomes great enough that (Tesla, 1892) "the energy would be practically all potential." At this point, the system becomes an electrostatic oscillator.

Minimal work is done in the system due to absence of translational movement in the displacement current. As small heat losses occur, oscillations are maintained by the surplus charge stored in the coil. Very low energy expenditure allows power delivery to a load over an extended time period without an external fuel supply. After an initial input of energy from an outside source, Tesla's new electrical generator would operate as a fuelless device.


http://www.teslatech.info/ttstore/report/articles/v2n2art/radiant.htm

Цитат
The sun, as well as other sources of radiant energy throw off minute particles of matter positively electrified, which, imping- ing upon the upper plate, communicate continuously an electrical charge to the same. The opposite terminal of the condenser being connected to ground, which may be considered as a vast reservoir of negative electricity, a feeble current flows continuously into the condenser and inasmuch as the particles are ...charged to a very high potential, this charging of the condenser may continue, as I have actually observed, almost indefinitely, even to the point of rupturing the dielectric.

Слънцето, както и други източници на радиална енергия, изхвърлят всяка минута частици материя, позитивно заредена, която минава през горната плоча, свързва се непрекъснато с електрическия заряд на същата плоча. Срещуположната плоча на кондензатора, която е свързана със земя, за която можем да кажем, че е необятен резервоар на отрицателно електричество, слаб ток минава продължително в кондензатора и тъй като частиците са заредени с много висок потенциал, този заряд на кондензатора може да продължи, както наблюдавах, почти непрекъснато, дори до точката на пробив на диелектрика.

Цитат
Tesla's intent was to condense the energy trapped between the earth and its upper atmosphere and to transform it into an electric current. He pictured the sun as an immense ball of electricity, positively charged with a potential of some 200 billion volts. The earth, on the other hand, is charged with negative electricity. The tremendous electrical force between these two bodies constituted, at least in part, what he called cosmic energy. It varied from night to day and from season to season but it is always present.

Намеренията на Тесла били да концентрира енергията, която е уловена между земята и горния й атмосферен слой и да я трансформира в електрически ток. Той описал слънцето като огромен източник на електричество, позитивно зареден с потенциал от около 200 милиарда волта. Земята, от друга страна, е заредена отрицателно. Огромната електрическа сила между тези две тела, поне частично, той нарекъл космическа енергия. Тя е променлива през нощта и деня и от сезон до сезон, но винаги съществува.

Цитат
The positive particles are stopped at the ionosphere and between it and the negative charges in the ground, a distance of 60 miles, there is a large difference of voltage - something on the order of 360,000 volts. With the gases of the atmosphere acting as an insulator between these two opposite stores of electrical charges, the region between the ground and the edge of space traps a great deal of energy. Despite the large size of the planet, it is electrically like a capacitor which keeps positive and negative charges apart by using the air as a non-conducting material as an insulator.

Положителните частици са спрени в йоносферата и между тях и отрицателните заряди в земята има дистанция от 60 мили, има голяма потенциална разлика - някъде около 360 000 волта. Газовете от атмосферата действат като изолатор между двата противоположни "склада" на електрически заряди, областта между земята и границата с космоса съхранява голямо количество енергия. Въпреки големия размер на планетата, тя е електризирана като кондензатор, който държи положителните и отрицателните заряди разделени, използвайки въздуха като непроводим материал, като изолатор.

Цитат
It has been calculated that the earth's ambient state contains 1.6 x 1011 joules or 4.5 megawatt-hours of electrical energy. In order to utilize this high-voltage energy you must do two things - make an energy sink and then devise a way of making the "sink" oscillate.

Изчислено е, че земната атмосфера съдържа около 1.6 х 1011 джаула или 4.5 мегават-часа електрическа енергия. За да се оползотвори тази високоволтова енергия вие трябва да направите две неща - да направите енергийна "дупка" и после устройство, което да направи дупката трептяща.

Цитат
Such a "sink" has to be at a lower energy state than the surrounding medium and, for the energy to continually flow into it, the energy must be continually pumped out of it. Additionally, this "sink" must maintain a lower energy state while meeting the power requirements of the load attached to it. Electrical energy-watt-seconds-is a product of volts x amps x seconds. Because the period of oscillation does not change, either voltage or current has to be the variable in this system's energy equation. Bifilar wound coils are used in the system because a bifilar wound coil maximizes the voltage difference between its turns, the current is then minimized.

Такава дупка трябва да е на по- ниско енергийно ниво отколкото обкръжаващата среда и, за да може да има енергиен поток през нея, енергията трябва постоянно да се източва от нея. Освен това, тази дупка трябва да поддържа по- ниското си енергийно ниво докато спазва мощностните изисквания на товара, който е закачен към нея. Електрическата енергия ват-секунди се изчислява като волтове * ампери * секунди. Тъй като периодът на осцилация не се изменя, или напрежението или токът трябва да са променливите на това равенство. Бифилярно навити намотки се използват в системата тъй като бифилярно навитата намотка увеличава напрежителната разлика между собствените си намотки, а токът се намалява.

Цитат
A coil in our system, then, will be set into oscillation at its resonant frequency by an external power source. During the "zero-point" portion of its cycle the coil will appear as one plate of a capacitor. As the voltage across the coil increases, the amount of charge it can siphon will increase. The energy that is taken into the coil through the small energy window (zero-point), call it what you will, appears to be the key to the success of this system.

Намотката в нашата система ще бъде настроена да трепти на нейната резонансна честота чрез външен източник на ток. По време на "нулевата точка" на този цикъл, намотката ще се прояви като едната плоча на кондензатор. Докато волтажът през намотката се увеличава, количеството заряд, която тя "източва" също се увеличава. Енергията която се пуска в намотката чрез малък енергиен прозорец (нулевата точка), наричайте я както искате, ще е ключът към успеха на тази система.

Цитат
It is at this zero-point where energy is condensed into positive and negative components of current. When energy escapes from the "sink" the magnetic field collapses and a strong magnetic quake is created in it's wake. A properly tuned system can capture and convert radiant energy in such a prescribed arrangement.

Нулевата точка е състоянието, в което енергията е струпана в положителните и отрицателните компоненти на тока. Когато енергията избяга от "дупката" магнитното поле се разпада и силно магнитно сътресене се създава при неговото създаване. Точно настроена система може да събира и конвертира радиалната енергия в посочената подредба.

Direct Conversion of the Atom's Energy

Цитат
The radiant energy system is a self-oscillating capacitive system. Once it is set into oscillation, very little power is expended in keeping it going. Because it is an electrostatic oscillating system, only a small amount of charge moves through the system per cycle (low current). If the charge is used at a low rate, the energy stored in the system will be turned into heat at a slow rate enabling the oscillations to continue for a long period of time.

Системата за радиална енергия е самоосцилираща капацитивна система. Веднъж започнала да трепти, много малко енергия й е нужна за да продължи да работи. Заради електростатичното трептене на системата, много малък заряд се движи през нея по време на цикъла (малко ток). Ако зарядът се използва в малки количества, енергията събрана в системата ще се превърне в топлинни загуби позволявайни осцилациите да продължат за дълъг период от време.

Цитат
Tesla's US Patent No. 512,340- "Coil for Electromagnets"- is a very special coil design because, unlike an ordinary coil made by turning wire on a tube form, this one uses two wires laid next to each other on a form but with the end of the first one connected to the beginning of the second one. In this patent Tesla explains that the double coil will store many times the energy of a conventional coil.

Тесла патентът Номер... (виж горе) "Намотка за електромагнити" е много специален дизайн на намотка, неприличащ на нормална намотка направена чрез навиване на кабел около цилиндър - тази използва два кабела навити заедно, но единия от който е свързан с началото на другия. В този патент Тесла обяснява, че двойната намотка ще съхрани енергия много пъти повече отколкото нормалната намотка.

Цитат
Measurements of two coils of the same size and with the same number of turns, one with a single, the other with a bifilar winding, show differences in voltage gain. These bifilar coils can be explained solely on the basis of their electrical activity. A bifilar coil is capable of holding more charge than a single wound coil. When operated at resonance, the distributed capacitance of the bifilar coil is able to overcome the counter electromotive force (emf) normal to coils - inductive reactance.

Измерванията на две намотки с еднакъв размер и еднакъв брой навивки, едната с единична, другата с бифилярно навиване, показва разлики в достигнатото напрежение. Тези бифилярни намотки могат да бъдат обяснени единствено на базта на тяхната електрическа активност. Бифилярната намотка е способна да съдържа повече заряд отколкото единична намотка. Когато се работи в резонанс, разпределеният капацитет на бифилярната намотка е в състояние да преодолее противо-едн-то, което е нормално за единичните намотки - индуктивното съпротивление.

Цитат
Because of the electrical activity, a bifilar coil does not work against itself in the form of a counter - emf, the potential across the coil quickly builds to a high value. The difference between the turns becomes great enough that the energy is practically all potential, at this point, the system becomes an electrostatic oscillator.

Поради електрическата активност, бифилярната намотка не работи срещу себе си във формата на противо-едн, потенциалът в намотката бързо достига високи стойности. Разликата между намотките става толкова голяма, че енергията е практически само потенциална и в тази точка системата се превръща в електростатичен осцилатор.

Цитат
Minimal work is done in my radiant energy system due to the absence of wasted displacement currents. As small heat losses occur, oscillations are maintained by surplus charge generated by atomic catalytic reactions, energy is siphoned from the kinetic moments of these charges.

Минимална работа се върши в моята система за радиална енергия заради отсъствието на разпределение на електрическите загуби. Заради малките загуби под формата на топлина, осцилациите се поддържат от остатъчния заряд генериран от атомните каталитични реакции, енергията се източва от кинетичните моменти на тези заряди.

Цитат
Very low energy expenditure allows power delivery to an electrical load over an extended time period without an external fuel supply. After an initial input of energy from an outside source, the radiant energy electrical generator will operate as a very efficient device.

Малък разход на енергия позволява силата доставяна към товара да продължи дълго без външно захрахване. След първичен вход на входяща енергия от външен източник, генераторът на радиална електрическа енергия ще работи като много ефективно устройство.

Radiant Energy Devices


Цитат
Clearly, when Tesla refers to his radiant energy device, he is not talking about an atomic reactor. He is directly converting ionized particles generated by radiant matter. It is not nuclear energy as we know it today. Radiant Energy is directly converted to electrical power! Tesla believed that the Sun generates highly charged particles and that radiant matter is a re-transmitter of energy. It is this transfer of energy that could be used for practical purposes.

Ясно е, че Тесла говори за устройство за радиална енергия, а не за ядрен реактор. Той директно конвертира йонизирани частици създадени от радиалната материя (?!). Това не е ядрена енергия по начина, по който я познаваме днес. Радиалната енергия е директно конвертирана електрическа енергия! Тесла вярвал, че слънцето генерира силно заредени частици и, че радиалната материя е предавател на енергия. В този трансфер на енергия, това може да се използва за практически цели.
Цитат
Radiant Energy as herein used is that energy existing in the luminiferous of the Universe, kinetic and exercised in wave transmission and rendered sensible by conversion of its energy into a detectable frequency, the phenomenon of the transducer combined with fission. Radiant energy devices are means of using the energy released by the fission reactions taking place in the stellar crucibles of the universe.

Радиалната енергия, по начина по който се използва тук, е енергията съществуваща в светлината на вселената, кинетична и изпълнена с изпратени вълни и се появява чрез конвертиране на тази енергия в определима честота, феноменът на трансдуцер*[1] комбиниран с деление. Устройствата за радиална енергия са предназначени да използват освободената енергия от реакциите на деление, които се получават в звездните огнища на вселената.

*[1] - устройство, което конвертира един тип енергия в друг, за различни цели включително за предаване на информация (например сензори за налягане). - http://en.wikipedia.org/wiki/Transducer
Други примери: антена, датчик на хол, фотодетектори и т.н.
« Последна редакция: Октомври 03, 2012, 10:21:16 am от Maistora52 »

Неактивен caduceus

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 347
Re:Бифилярна намотка
« Отговор #2 -: Декември 29, 2008, 10:34:25 pm »
Поздравления, mzk!
Радиантната енергия на Тесла е също и оргон, Чи, прана, Од... Едно и също е. Да, нулевата точка в Тесла устройствата за радиантна енергия позволява да се "смуче" енергия и да се преобразува в електричество чрез трансформация на тази първична сила. Има доста подобни устройства, които задължително включват кондензатор и бобина, резонансен трептящ кръг. При пулсацията на полето се извлича доста повече, отколкото при първите пасивни събиращи енергията устройства на Тесла със слюден кондензатор и изолирана от земята метална плоча. В момента в който полето се променя имплозивно се засмуква радиантна енергия/оргон в системата. Същото е при Шаубергер, само че с вода и понижено налягане, същото е и при МЕГ с магнитното поле... Принципът е еднакъв независимо дали системата е електростатична, флуидна или магнитна.
Поздрави отново, на прав път сте. Просто не гледайте само от чисто електротехническа гледна точка и нещата ще се случат!   

Неактивен caduceus

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 347
Re:Бифилярна намотка
« Отговор #3 -: Април 14, 2009, 11:03:59 am »
master admin
След радиестезични замервания на полето, създавано от бифилярната намотка при работа и малко разсъждения  :)  смятам, че:
1. Тя на практика е радиантен концентратор от активен тип
2. Полето има конична форма, подобно на фуния, като силата нараства в посока центъра. Полевата конфигурация е подобна на тази на електростатично зареден метален конус - усилва се към върха, в случая към центъра.
3. В средата има енергийна "дупка" - там става преобразуване на радианта в електричество, понеже полето е най-силно в крайната вътрешна намотка и там прехода в ел.ток е най-лесен, вибрационните нива са вече близо. В 3D поглед е центъра на сфера.
4. Средата на намотката е всъщност радиантен клапан, който се отваря и затваря при пулсациите на полето, всеки път преобразувайки малка част от радиантната енергия в електричество. При висока честота количеството става значително... За този "клапан" Тесла говори в хидравличните си аналогии  ;)
5. Сама по себе си бифилярната намотка не е достатъчна, трябва да се осигури и верига която да насочва и ползва произведената енергия - иначе работи на празен ход и резултатът е нула. Все едно вкарваш и изкарваш едно и също количество вода през клапан. Трябва да има тръби, еднопосочие и потребление  :)

Поздрави
       
« Последна редакция: Април 14, 2009, 11:14:09 am от caduceus »

lazy

 • Гост
Re:Бифилярна намотка
« Отговор #4 -: Април 14, 2009, 12:49:24 pm »
      Благодаря на всички до тук!
   Въпроса ми е какви са схемните решения по пета точка от поста на caduceus?
      Поздрави.

mi68

 • Гост
Re:Бифилярна намотка
« Отговор #5 -: Април 14, 2009, 05:13:51 pm »
По 5 точка виж отрицателна индуктивност където високото постоянно напрежение влияе.Аз пробвах пресечена конусна бобина но никъкви резултати.За това сега ще пробвам правилен  конус 72градуса на върха и 54 градуса на основата(заимствал съм от Мулдашев)и при сбора се получават 9 както се казва важни са пропорциите(съотношенията).Както при анихилацията масата (гравитацията) се преобразува в електромагнитна вълна(гама-лъчи) то и обратно при синтеза на материя(гама-лъчи превръщане в електрон-позитрон) следва,че трикът е в преобразуването на електромагнитните вълни в електрогравитационни(гравитация).За постигане на гравитация не е задължително да има маса пример черна дупка в центъра няма звезда/планета.За създаване на изкуствена черна дупка,по мое виждане,електромагнитната вълна трябва да се превърне в електрогравитационна/гравитационна става по 3 начина:
1събиране на постоянен ток и променлив(параметричен резонанс)
2противоположно движиние:а\бифилярка  б\радиално движение
от 1и2 се получават надлъжни(стоящи)вълни и съответно свободната енергия.
« Последна редакция: Април 14, 2009, 05:17:39 pm от mi68 »

jhonjhon

 • Гост
Re: Бифилярна намотка
« Отговор #6 -: Юни 25, 2010, 09:36:56 pm »
В долния сайт, има един елементарен опит с бифилярна намотка на Тесла. Удивителното е, че магнитната сила е два пъти по-голяма отколкото на обикновена бобина със същия брой навивки, като в двете намотки се подава прав ток.
Какво е вашето обяснение за този резултат, като тук не става въпрос за импулси, резонанс и т.н.

http://tesla-coil-builder.com/bifilar_electromagnet.htm

« Последна редакция: Юни 26, 2010, 08:00:28 pm от teslov »

Неактивен EDM electronics

 • Global Moderator
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 4 704
 • Z - Оркестър Вагнер
Re: Бифилярна намотка
« Отговор #7 -: Юни 25, 2010, 10:27:05 pm »
     Аз не намирам нищо свръхестествено в това, дори е нормално. Силата на магнитното поле е равна на броя на навивките по силата на протичащия ток през тях. Ако изравним броя на навивките в обикновената бобина с тези на бифилярката, магнитното поле ще се изравни.
     В патента си Тесла е описал какво е преимуществото на бифилярката, там няма извънземни, няма СЕ.

varvarin

 • Гост
Re: Бифилярна намотка
« Отговор #8 -: Юли 07, 2010, 10:47:53 pm »
Здравейте,
Искам да попитам дали някой е правил опит да наблюдава какво е влиянието на бифилярна (безиндуктивна) намотка върху полето на постоянен магнит? Отговора на класическата теория ми е ясен - тя не създава магнитно поле следователно няма как да влияе на това на магнита. Интересува ме дали някой е изпробвал на практика как стоят нещата. Благодаря предварително.

Поздрави :)

Неактивен mi68

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 779
Re: Бифилярна намотка
« Отговор #9 -: Септември 02, 2010, 08:52:54 pm »
Правих опити с бифилярни намотки свързване тип Тесла и стигнах до разбирането, че имаме явлението биене между две близки честоти. От тук имам много ниска групова(фазова ) скорост съизмерима със скоростта на електроните(1-10 мм/сек) и прехвърляне на енергия имам охлаждане (спорно определено). На практика това е забавяща (закъснителна) система (линия). Тъй като е пръстеновидна то се превръща във вибратор на някъква дискретна честота( относително ниска). Коефициента на пречупване в електротехниката е много голям, за разлика от оптиката n=1-3, на това свойство се гради електронния микроскоп и практически не се ползва резонанса при ниски честоти. От тук смятам за разумно дискретната честота де се понижава. Във вибратора могат да възникнат стоящи или бягащи вълни. При бобини намотани с мед имаме стоящи вълни и по-висока честота на вибрация, при бобина от различни метали (мед и желязо) имам понижена честота и бягаща вълна. На базата на това следващ етап е направата на бифилярен резонансен трансформатор тип Тесла.
П.П. При монохроматична вълна скоростта на разпространение, фазовата скорост и груповата скорост са равни на 300 000км/сек, обратно при несинусоидална вълна скоростта на разпространение е 300 000км/сек, а фазовата и груповата скорост са по-ниски практически до 0 - (стояща вълна). Якото тормозене прави дупка и засмукването е въпрос на експерименти и късмет. Груповата скорост показва с каква скорост се пренася вълновия пакет т.е концентрацията на ефира.
« Последна редакция: Септември 02, 2010, 11:43:12 pm от mi68 »

vitan

 • Гост
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #10 -: Септември 25, 2010, 12:50:57 am »
Понеже не съм на Ти с лампите, би ли дал или
нарисувал действаща схема на лампов мултивибратор...?
За простите и не толкова прости неща има услужливи тъсачки.
П.П. Преди няколко години, видях СЕ в подобна схема...
Ъъ, дай и ние да видим тоя хай-тек.

Алтиум те пита нещо, но можеш и моя въпрос да прескочиш.
« Последна редакция: Септември 25, 2010, 10:50:32 am от mzk »

GMG

 • Гост
Re: Бифилярна намотка
« Отговор #11 -: Септември 26, 2010, 12:27:28 am »
  vitan, наясно съм, че в нета има много и разни схемни решения,
ама ако някой с няколко натискания на мишката и клавиатурата
предостави тествана схема, ще съм щастлив.
Не съм от тези, които висят по цял ден пред монитора (не е здравословно) :(
А за това дали съм видял или не СЕ, това е много стара и дълга за
обяснение тема, за което сега ме извини, но не си мисли, че
който и да било, ако има, ще ти я поднесе на тепсия...

Неактивен EDM electronics

 • Global Moderator
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 4 704
 • Z - Оркестър Вагнер
Re: Бифилярна намотка
« Отговор #12 -: Септември 29, 2010, 12:30:08 pm »
  ..........ако някой с няколко натискания на мишката и клавиатурата
предостави тествана схема, ще съм щастлив.


Някъде тук беше написано какво е нивото на форума. Това да търсим тествана схема на мултивибратор с товар паралелен трептящ кръг, изграждащ синусов генератор показва нашето ниво. Схемата на мултивибратор е стандартна и е еднаква за всички активни елементи, без значение дали е лампа, мосфет и т.н. Няма такова нещо тествана схема. Една и съща схема реализирана с различни транзистори може и да не проработи. Достатъчно е човек да отвори справочника за лампи/транзистори и да определи анодното/колекторно напрежение и решетъчните /базови/ времезадаващи вериги. А в конкретния случай, честотата ще се определя единствено от трептящия кръг, не и от базовите вериги. Нито ни е необходим НЕТа, нито акъл от когото и да било. Тези неща са на ниво пионерски кръжоци. Там се изучават мултивибраторите.

Ако е за акъл по тая схема, то МИ68 каза: "Схемата трябва да се модифицира" - как обаче не се разбра, чакаме да чуем. "Имаме интерферентен максимум на минералната вода от Девин до Горна баня". - откъс преди цензурата!!! :D    Да смешно е, няколко човека ми се обадиха заедно да разтълкуваме този непонятен научен анализ.

GMG не каза и в какво се състои надеждата в схемата, откъде ще дойде СЕ, вероятно оттам откъдето доиде и от първата твоя схема  :D, която разбира се доказа, и ние се убедихме че е така.

Ще кажат сега администраторите, ама ти се заяждаш. Не, не е така, 68-ми набор прави 42 год., пубертета отдавна е преминал. Ако някой иска да каже нещо по темата - как се извлича СЕ, нека не е с недомлъвки, не провокира излишни въпроси, не говори глупости, не се прави на интересен, не преразказва учебници по ОЕ за средния курс, или пък да бъде само читател.
« Последна редакция: Септември 29, 2010, 03:34:35 pm от EDM electronics »

giunal

 • Гост
Re: Бифилярна намотка
« Отговор #13 -: Септември 29, 2010, 05:17:21 pm »
Ето линк на експеримент направен с  Тесла бифилярна намотка и обикновенна бифилярна  намотка.Резултата е очевиден. - http://www.youtube.com/watch?v=mvb39SwTXBE
И още един на които ясно се вижда какво става когато се постигне резонанс в Тесла бифилярна намотка. - http://www.youtube.com/watch?v=ibSG9JBe_XY
« Последна редакция: Септември 29, 2010, 05:22:39 pm от giunal »

Неактивен EDM electronics

 • Global Moderator
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 4 704
 • Z - Оркестър Вагнер
Re: Бифилярна намотка
« Отговор #14 -: Септември 29, 2010, 07:49:49 pm »

giunal, какво имаш предвид под "Резултата е очевиден" и "ясно се вижда какво става когато се постигне резонанс в Тесла бифилярна намотка".

Аз като гледах клиповете не забелязах нещо съществено, неестествено.