Алтернативни енергоизточници > Електромагнитни и импулсни мотори И генератори

Фарадеев мотор и магнитен векторен потенциал

(1/2) > >>

mzk:
http://www.electrogravity.com/FARADAY/A_VecFaraday1.pdf
http://www.electrogravity.com/index3.html

Видео с демонстрация на фарадеев мотор (преместване на магнита предизвиква преместване на диска - т.е. индуцирани токове и реакция на Ленц от диска): http://www.youtube.com/watch?v=5ytW5mYYbqo&feature=related

mzk:
Извинявам се, че е на английски. Смятам, че е интересно и го споделям към тези, които имат желание. Копирано е от групата newelectrogravity в Yahoo. Модераторът й има и сайт, който е посочен по- долу. А-векторът е интересно нещо, но не съм го изучавал подробно, знам само че е перпендиколярен на магнитните силови линии, но не и точно какви са му свойствата.

Поздрави и приятно четене!

ПС: гравитацията може ли да се екранира? :)
Още информация, макар че вече съм го пускал: http://www.electrogravity.com/FARADAY/A_VecFaraday1.pdf
--------------------

June 01, 2009

The fact thar the A-vector free field exists apart from the B field that gives
rise to it proves that the stator field associated with the Faraday motor is a
free energy field. Thus field energy from energy space is a fact and not just a
theory.

jebayles2001@...
========================================================

--- In newelectrogravity@yahoogroups.com, "jebayles2001" <jebayles2001@...>
wrote:
>
> Date: May 25, 2009
>
> Subject: The Faraday Disk Magnetic Field
>
> The field dynamics of the Faraday disk homopolar generator can be explained in
a straightforward manner if the established field near the magnet is considered
to be nearly stationary relative to any motion of the magnetic disk that creates
it.
>
> Then the established field can be considered to be a stator field without the
necessity of an actual physical stator being present. As a result, no
invocation of relativity is necessary to explain the actions of the Faraday
disk. Only the relative motion between the conductive surface of the axially
magnetic disk in rotation through a nearly zero velocity field is necessary.
>
> The nearly zero velocity field is independent of the relative motion of the
disk and as a result, the field is akin to the nature of the magnetic vector
potential, also known as the A-vector. The famous Aharonov-Bohm experiment
proved in a quantum level experiment that the A-vector exists apart from the
totally shielded magnetic field that created it and further that the A-vector
can affect the momentum of particles passing through its influence. This has
been proven by many others since the original experiment.
>
> The A-vector moves slowly around the magnetic B field 90 degrees to the
B-field vector. The cross product of the A-vector and the B-vector forms a
pressure wave that moves outwards from the cylinder formed by the cross product
of the A-vector and B-field vector. This pressure wave is also free energy.
>
> Having the virtual stator field always near zero velocity relative to the
motion of the magnet field that created it explains why there is no voltage
generated in a Faraday disk if the disk is held motionless and the magnet disk
is rotated. The virtual stator field is independent of the motion of the magnet
disk that creates it since it is always nearly zero rotation velocity.
>
> The near zero rotation velocity is independent of radius from the axis of near
zero rotation since it must be a constant in the least quantum sense fixed at
the square root of the fine structure constant in meter per second units. Thus,
there exists a lower limit of velocity associated with the quantum state of
motion as well as the upper limit of velocity equal to the velocity of light in
the large scale of matter. It is this lower limit of velocity that is key to the
nature of not only the magnetic field but also the gateway to the
electrogravitational action as detailed on my website at
http://www.electrogravity.com.
>
> The above fundamental explanation yields the how and why that the generators
built by Bruce De Palma and others function. See:
>
> N-Machine Tests:
> http://jnaudin.free.fr/html/farhom.htm
> http://www.rexresearch.com/kinchelo/kinche~1.htm
>
> De Palma's N-Machine Information Page
> http://www.depalma.pair.com
>
> I do not envision our universe as being in a closed bottle energy-wise. The
scientific empirical facts are present that the universe is filling with energy
and as a result, expanding at the same time. Therefore, "As above, so below"
applies in that the energy flowing in from quantum field actions related to the
dynamics of the A-vector, B-vector and pressure fields as described above are
the cause of the expansion of the universe.
>
> Respectfully,
> Jerry E. Bayles
> Jebayles2001@...
> http://www.electrogravity.com
> ElectrogravityWorks
> Feb. 09, 2009
>
> Below is a link to further information concerning Bruce DePalma's N-Machine
and his theories of unlimited energy space that supplies the energy to the
machine. His ideas about energy space are in agreement with my own and
vis-versa.
>
> http://www.rexresearch.com/depalma/depalma.htm
>
> What may be added to DePalma's theory is my concept of the least quantum
electrogravitational velocity that is also intimately connected to the vector
magnetic potential, commonly known as the A-Vector. Thus, there IS an absolute
reference frame as opposed to Einstein's viewpoint of the opposite. That
reference frame is the least quantum velocity equal to the square root of the
fine structure constant in meter per second units. Further, that absolute
reference frame is relative to the rotational motion of of the source particle's
angular momentum and magnetic flux. The rotation or spin of the quantum particle
is its own frame of reference and it has a maximum as well as minimum quantum
value.
>
> The connection to the electrogravitational least quantum velocity occurs
whenever a material 'system' of particles (or even one particle) exists in
rotation about a central axis. The quantum connection of a particle to non-local
energy space induces a connection to other quantum particles in their local
space proper which then amounts to the total electrogravitational action.
>
> Thus, mainstream physics must accept a least quantum velocity limit just it
has placed an upper limit of the velocity of light. It is this new concept that
will allow for the production of limitless free energy as well as
elecrogravitionally propulsion and control of spacecraft.
>
> jebayles2001@...
> http://www.electrogravity.com
> ElectrogravityWorks
> ========================================================
>

mzk:
Устройството се състои от проводящо махово колело (в центъра), което се върти в магнитно поле, един електрически контакт на оста, и още един разположен в периферията (виж схемата). Използва се за генериране на много големи токове при ниски напрежения в приложения като заваряване, електролиза и електромагнитни пушки (?).

За разлика от други генератори, изходното напрежение не може да смени поляритета си.

Повече информация на http://en.wikipedia.org/wiki/Homopolar_generator и тук

mzk:
Формулата за еднополярната индукция, така както Фарадей е експериментирал е

E = v x B

Уравнението на Максуел за индукция е

curl E = -dB/dt

E - сила на електрическото поле
B - магнитна индукция
v - относителна скорост.

Източник на изображенията: http://son.nasa.gov/tass/content/magnetism.htm

svetlio760:
Ето малко превод, който не е много читав, но е от сърце:

1 юни 2009г.
Фактът, че A-вектор съществува отделно от Б поле, което го прави да нараства  доказва, че полето на статора, свързано с Фарадеевият мотор е свободна енергия. Това енергийно поле  е факт, а не просто теория.
В  newelectrogravity@yahoogroups.com,
Написано:
Дата:25 Май ,2009г.
Обект: Фарадеев диск Магнитни полета
динамиката на полетата на генератора на Фарадеевия еднополюсен диск може да се обясни по един ясен начин, ако се счита, че полето близо до магнита е  почти неподвижно спрямо всяко движение на магнитния диск, който създава самото поле. Тогава създаденото поле може да се счита за поле на статора без необходимостта от действителното присъствие на статора. В резултат на това теорията на относителността не е необходима, за да обясни действията на Фарадеевия диск. Необходимо е Само относително движение между проводимата повърхност на аксиално магнитен диск чрез редуване на почти нулева скорост на полето. Почти нулевата скорост на полето е независимо от относителното движение на диска и в резултат на това полето е близко до природата на магнитният векторен потенциал, известен също като А-вектор. Известният Aharonov Бом доказва в експериментта си на квантово ниво, че A-вектор съществува отделно от напълно защитеното магнитно поле, което го е създало и още, че A-вектор може да повлияе на динамиката на частиците, преминаващи през него. Товае доказано и от много други. A-векторът се движи бавно около магнитното поле B на 90 градуса към вектора на Б полето. В резултат на това Кръстосва  вектора на A-и B-полето образувайки
налягане и вълна, която се движи навън от цилиндъра, образувани от кръстосването на полето на  A и Б вектор. Този натиск на вълната е свободна енергия.
Прецених че няма смисъл да си мъча душицата повече и че нататък има много излишни обяснения! Става ясно откъде идва свободната енергия!

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия