Справочници, схемотехника, теория > Справочник

Вярна ли е формулата E=mc^2

(1/29) > >>

mzk:
Превод: http://www.worsleyschool.net/science/files/emc2/emc2.html

Алберт Айнщайн е вероятно най- известният учен на столетието. Едно от неговите най- добре познати открития е формулата E=mc^2
Въпреки нейната популярност, много хора реално не разбират какво значи. Надяваме се, че това обяснение ще помогне!

Едно от чудесните просветления на Айнщайн е било да проумее, че материята и енергията са различни форми на едно и също нещо. Материята може да бъде превърната в енергия, а енергията в материя. Например, нека вземем простия водороден атом, съставен от единичен протон. Тази субатомна частица има маса от 0.000 000 000 000 000 000 000 000 001 672 kg Несъмнено това е много малка маса. Но в ежедневието имаме много атоми! Например, в килограм чиста вода, масата на водородните атоми е малко повече от 111 грама или 0.111 кг. Айнщайновата формула ни показва количеството енергия, която ще е равна на тази маса ако се преобразува. Т.е. за да намерим енергията, трябва да умножим масата по квадрата на скоростта на светлината, което число е 300 000 000 метра в секунда:
E=mc^2
= 0.111 x 300,000,000 x 300,000,000
= 10,000,000,000,000,000 Джуала - Това е невероятно количество енергия! Джаул не е голяма единица за енергия ... един джаул е равен горе-долу на енергията освободена при изпускането на тетрадка на земята. Но енергията в 30 грама водородни атоми е равна на изгарянето на стотици хиляди галони бензин!

Ако вземем цялата енергия на килограм вода, която съдържа и кислородни атоми, общата енергия ще е равна на близо 10 милиона галона бензин!
Но може ли тази енергия да се освободи? Освобождавана ли е някога?

Начин да се освободи тази енергия е килограмът вода да се анихилира (унищожи) напълно. Този процес въвлича пълно разрушение на материята и се проявява само когато тази материя се срещне със същото количество антиматерия ... вещество което се състои от маса със срещуположни заряди. Антиматерия не съществува; наблюдавана е като единична субатомна частица в радиоактивното разлагане и е създадена в лаборатории. Нейният живот е кратковременен тъй като се самоунищожава като се сблъска с равно количество "обикновена" материя. По тази причина все още не е създадена в измерими количества, както и един килограм вода не може да бъде превърнат в енергия при смесването му с "антивода". Поне не на този етап.

Друг феномен принадлежащ на елементарните частици (като протоните) е, че те се комбинират. Единичен протон формора ядрото на водородния атом. Два протона изграждат ядрото на хелиевия атом. Ето така са създадени елементите ... всички до най- тежкият съществуващ в природата - уранът - който има 92 протона в ядрото си.
Възможно е два свободни протона да се съединият и да изградят хелиевото ядро. Този процес изисква протоните да се сблъскат с много висока скорост. Този процес е наличен в слънцето, но може да бъде пресъздаден и на земята с помощта на лазери, магнити, или в центъра на ядрена бомна. Процесът се нарича ядрен синтез.
Това, което е интересно е, че когато двата протона се комбинират, те нямат толкова много енергия (или маса). Два "залепени" протона имат по- малка маса отколкото два единични протона!
Когато протоните се "съединяват", допълнителна маса е освободена под формата на ... енергия! Обикновено тя е около 7% от общата маса, събрана като количество енергия определено по формулата E=mc^2

Елементите по- тежки от желязото са нестабилни. Някои от тях са много нестабилни! Това означава че тяхното ядро, съставено от много положително заредени протони, които искат да се отделят един от друг, са уязвими и могат да се отделят всеки момент. Наричаме тези атоми радиоактивни.
Уранът, например, е радиоактивен. Всяка секунда много от атомите на парче уран се отделят. Когато това се случи, откъснатите парчета стават нови елементи (с по- малко протони) и са с ПО-МАЛКА маса сравнено с ураниевото ядро. Липсващата маса се освобождава като енергия ... отново по формулата E=mc^2. Този процес се казва ядрен разпад.

И двете ядрени реакции (синтез и разпад) отделят количество от масата под формата на енергия. Голямо количество енергия! По- скоро сте запознати с тяхната употреба. Ядреният разпад е това, което захранва модерните ядрени електроцентрали. Ядрен разпад (по- слаб) е каквото се получава в ядрената бомба (като тези използвани над Япония през Втората световна война), или в ядрена електроцентрала.

Алберт Айнщайн е виждал до какво ще доведе разбирането на тазо формула. Въпреки че е бил миролюбив, той е помогнал в написването на писмо то президента на САЩ, в което го подтиква да финансира изследване върху разработването на ядрената бомба ... преди нацистите или японците да направят такава. Резултатът е проектът Манхатън, който поражда първото осезаемо доказателство за E=mc^2 ... атомната бомба!

vlindos:
Малко извън темата и малко свързано с нея.
Друго значително дело занимавало именития учен е да обесни как теорията на относителноста се побира в набиращата популярност по негово време "квантова теория". Квантовата теория обеснява поведението на частиците като състояние на енергията на микро ниво. В същото време предрича не предвидимост на елементите и поведението им. Според нея елементите са образувани от енергия, коята вибрира в непредвидими състояние, и вибрирайки по определен начин образуват, елементите. Интересен факт е, че според квантовата теория вода в стъклена чаша може да се излее през стените на съда, само защото има (микро микро) вероятност енергията образуваща водата да промени състоянието си и така да премине през стените на съда. Проблемът който не може да обесни "квантовата теория', но Айнщаин решава е гравитацията. Или как нищо (дори и светлината) не може да се измъкне от "лапите" на гравитацията.
Двете теори обесняват нещата достатъчно истинно - първата на големите обекти - втората в налките измерения, но в същия момент си и противоричат.
В края на 70 години на миналият век се намират учени, които намира как да обединят двете теории. Тяхното творение се нарича теория на струните или Теория на всичко
Идеята и е че всичко елeменетите (адрони или елементарни) и вълните на гравитацията, светлината се изгражда от една или друга конфигурация на струни, които вибрират по различен начин.
До появата на Големия Адронен Ускорител тази теория е в сферата на философията защото не съществува начин за доказването и. И все още в ЦЕРН не се е провел експеримента за доказването и.
Друго интересно около струнната теория, че тя би обосновала наличие на други измерения (в зависимост от моментносто състояние на струните).

...

Тони:
 Една от целите на Церн е създаването на антиматерия /отрицателен протон, положителен електрон/ . И противниците на тази идея твърдят ,че ще се наруши енергийно системата. Анихилира се маса и освобождава енергия в космическото пространство. А повечето устройства разглеждани тук, целят обратното. Освояване на енергия от космическото пространство и превръщането и в маса.

RUS:
Торсионни полета (ТП) - най-новата теория във физиката,на базата на която има разработени торсионни топлинни генератори с КПД над 300 % Бях свидетел на тяхната демонстрация още през 1998 г.Това познание е все още доста опасно защото торсионното въздействие върху живи организми все още се изучава и реално съществуват големи опасности с необратими последствия!
         Терминът торсионно поле е въведен за пръв път от Ели Кардан през 1922 г. Това са геометрични полета на усукване осъществяващи далекодействуващи взаимодействия, действуващи мигновено и разпространявайки информацията в тях чрез средата на физическия вакуум. Такива полета са използувани още 6000г. преди новата ера при търсенето на вода с лозова пръчка. ТП представляват съвкупност от микровихри на пространството, а енергията е вторично следствие от измененията на ТП.За ТП няма ограничения във времето.В теорията на тези полета усукването на метричните характеристики се описва със средствата на диференциалната геометрия на афинните пространства и скаларно тензорната теория на полето.Но подхода към изучаването им е неправилен защото се върви от частното към общото, а не обратно.Тоест теорията отразява само проявленията на регистрираните по някакъв начин полета,а не всички възможни.На практика съществуването и разпространението на торсионните полета се изразява в проявата на далекодействуващите сили. Например квантовата свързаност или нелокалност доказва съществуването на далекодействуващите сили. Ето пример - ако два електрона се намират в даден момент в непосредствена близост, така че да могат да си влияят един на друг със силата, произтичаща от техния спин, то тази връзка остава завинаги в Историята на Вселената, независимо от това къде те ще се намират след това събитие. Ако например в някакъв следващ момент, един от електроните обърне на 180 градуса своята ос на въртене на спина, то това моментално ще се отрази на другия електрон, където и да се намира той, при което неговата ос ще се завърти също на 180 градуса без някаква видима причина за това.Това е валидно и за частиците на въртящите се макротела и системи.Тези далекодействуващи сили пренасят информация свързана с геометричните свойства на пространството. Това са полета пораждани от плътността на ъгловия момент на въртене на телата или частиците.Физическия вакуум обуславя всички събития в реалността посредством динамично изменящата се кривина и завъртане на пространство-времето. Във връзка с това е и теоремата на Бел - между 2 частици влезли някога в контакт съществува някакъв вид нелокална връзка. Всички взаимозависимости се характеризират с наличието на връзки.В природата действа нещо като телепатия (Айнщайнова нелокалност). Не съществуват изолирани системи и всяка частица на Вселената се намира в мигновена връзка с всички останали.
         Електроните на произволно вещество, въртящи се около ядрото и едновременно около оста си, могат да преминават от орбита на орбита, излъчвайки при прехода електромагнитни вълни. Едновременно с това при прехода се излъчват и торсионни вълни, които са породени от собственото въртене на електрона.Те представляват "памет" за миналото въртене на частицата - нещо като инерция. Импулсът на собственото въртене - спинът може да се "откъсне" от частицата. Например при реакцията на разпад на неутрона не се изпълнява законът за запазване - сумата от спиновете на частиците преди реакцията не е равна на сумата от спиновете след реакцията. Разликата - това са частиците неутрино. Този свободен спин, това откъснато от веществото въртене е информацията, която определя множество процеси във Вселената. Отнасяйки информацията, вълните на свободните спинове отлитат в пространството. Това излъчване се нарича вторично торсионно поле. Квантите на торсионното поле - са тордиони. Например едни от тях са нискоенергийните(реликтови) неутрино. Всичко което се върти създава торсионно поле, а също и пространството, което е усукано, а макротелата също създават торсионно поле дори и да не се въртят, тъй като се състоят от частици които се въртят и имат сумарен магнитен момент. Ние сме приемопредаватели на торсионните взаимодействия във Вселената. По такъв начин всеки мозък се явява част, клетка, неврон на Световния Разум. Ако някой настрои своето торсионно поле в резонанс с това на Вселенския Разум - той получава свръхсетивни познания.Торсионни полета могат да се пораждат не само от наличието на спинове, но при определени условия те могат да се самогенерират. Торсионните вълни са неизбежен компонент на електромагнитното поле. Те могат да се породят не само от някакъв източник, но и когато се изкривява структурата на физическия вакуум.Торсионните полета могат да възникват за сметка на особената геометрия на пространството. Всяко съоръжение на Земята, всяка линия начертана на хартия, написана дума или буква нарушават еднородността на пространството на физическия вакуум(ФВ) и той реагира на това със създаване на торсионни полета(ефект на формата). Първите торсионни генератори използуващи ефекта на формата са били пирамидите. Веществото винаги има торсионно поле. Съществуват статични и вълнови торсионни полета. Спрямо торсионните вълни ФВ се държи като холографска среда. В резултат от въздействието на торсионно поле върху друг обект последният ще измени само спиновото си състояние. Вследствие на информационни изменения протичат физическите процеси. В резултат на информационно въздействие се изменя спиновото структурно състояние на обекта, което не изисква енергия, но в резултат на което може да се отдели или погълне енергия поради преустройване на структурата(по устойчивата изисква повече енергия, а по-неустойчивата по-малко). Информационното въздействие само по себе си не носи енергия, но въздействувайки на системата върху нейната точка на бифуркация т.е. на точката на неустойчиво равновесие, този сигнал може много силно да измени енергетическото състояние на системата не носейки при това никаква енергия.
        

RUS:
продължение:

Торсионните полета притежават памет. Всеки източник на торсионно поле поляризира вакуума. В резултат на това спиновете на елементите на ФВ се ориентират по торсионното поле на източника повтаряйки структурата му. При това ФВ остава достатъчно стабилен и след премахване на торсионното поле на източника, като запазва спиновата структура доста дълго.Тази спинова пространствена структура популярно се нарича "фантом". През живота си хората запечатват себе си в своите фантоми. При въздействие на външно торсионно поле върху веществото, също протича спинова поляризация, която се запазва достатъчно дълго след премахване на външното торсионно поле - ефект на торсионна памет. Честотата на въртене на торсионните вихри се изменя в зависимост от обема на ин- формацията с увеличаване на скоростта се увеличава и обема на информацията.
         Силите които усукват торсионните полета на дясно и способствуват за съхранение на информацията са позитивни, а силите  които разсукват торсионните полета (въртят на ляво) са негативни, вредни,защото изтриват или изкривяват информацията. Днес Човечеството на Земята излъчва отрицателен (ляво въртящ се) информационно енергиен поток, който достига до информационния слой на планетата като изкривява информацията и нарушава планетарните процеси, разрушава цели информационни области и поражда земните катаклизми.
         Торсионните полета могат да се усложняват и да стават многослойни. Измененията в торсионните полета се съпровождат от изменения на характеристиките на обектите и отделяне на енергия. Мисълта представлява самоорганизиращи се полеви образувания.Това са сгъстявания в торсионното поле удържащи се от самосебе си. Човек може непосредствено да възприема и преобразува торсионните полета.Торсионните сигнали от даден обект могат да се възприемат от миналото, настоящето и от бъдещето на обекта.Торсионните полета биват леви и десни, а също статични и динамични. По-слабите леви торсионни полета забавят протичането на биологичните процеси и са се използували за съхранение на мумии.
         Постоянния магнит поражда статистическо торсионно поле,а променливото магнитно поле поражда променливо торсионно поле.   
         Съзнанието трябва да се разбира като висша форма на развитие на информацията, чийто носител са торсионните полета. Торсионното поле е "мислещо" поле. То отразява мисълта на Бога. Ако построим апарат използуващ информационните качества на това поле, то ще реагира по-скоро като мислещо същество, отколкото като банка с информация. Ако ние работим с такъв апарат, нарушавайки законите на Бога, той може да се промени от само себе си и да ни накаже за това. Колкото е по-голяма устремеността към нравственост, толкова е по-висок творческият потенциал на човека.
 следва

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия