Автор Тема: Андрия Пухарич  (Прочетена 22502 пъти)

Неактивен mzk

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 621
 • Пол: Мъж
 • http://analogov.com
  • analogov.com
Андрия Пухарич
« -: Септември 04, 2009, 10:33:37 pm »
Здавейте. Тук предлагам нередактиран превод на част от документа за електролизата на Андрия Пухарич (благодарение на момчо). Искрено се надявам скоро още хора да се включат в проектите и да дадат своя принос към свободната енергия.Цитат
We will now portray the complex electromagnetic wave as the tetrahedral water molecule sees it. The first effect felt by the water molecule is in the protons of the vectors, i (H1) and i (H2). These protons feel the 3 second cycling of the amplitude of the carrier frequency and its associated side bands as generated by Component I. This sets up a rotation moment of the proton magnetic moment which one can clearly see on the XY plot of an oscilloscope, as an hysteresis loop figure. However, it is noted that this hysteresis loop does not appear in the liquid water sample until all the parameters of the three components have been adjusted to the configuration which is the novel basis of this device. The hysteresis loop gives us a vivid portrayal of the nuclear magnetic relaxation cycle of the proton in water.
The next effect felt by the water molecule is the Component I carrier resonant frequency, Fo. At the peak efficiency for electrolysis the value of Fo is 600 Hz +/- 5 Hz.

Сега ще обрисуваме сложната елемтромагнитна вълна, както тетраедътната водна молекула я вижда. Първият ефект, който се усеща от водната молекула е в протоните на векторите, i (H1) и i (H2). Тези протони усещат 3-секундният цикъл на амплитудата на носещата честота и свързаните с нея странични честоти, както са генерирани от Компонент 1. Така се създава въртящ момент в магнитния момент на протона, който може ясно да се види на XY плота на осцилоскопа като хистерезисна крива. За съжаление, трябва да се отбележи че хистерезисната крива няма да се появи докато не са спазени всичките три параметъра. Хистерезисната крива ни дава ясно изображение на цикъла на ядреното магнитно отпускане (relaxation) на протона във водата.
Следваща стъпка, която се усеща от водната молекула е носещата честота на компонент 1, F0 (нулево). За максимална ефективност на еектролизата, стойността на F0 е 600 Хз +/- 5 Хз. (б.п. - това е резонанс при който самата клетка участва като капацитет, честотата зависи от електролита, температурата, разстоянието между плочите, в случач просто е дадена условна за опитната установка).

Цитат
This resonance however is achieved through control of two other factors. The first is the molal concentration of salt in the water. This is controlled by measuring the conductivity of the water through the built in current meter of Component I. There is maintained an idea ratio of current to voltage I/E = 0.01870 which is an index to the optimum salt concentration of 0.1540 Molal.
Този резонанс се постига чрез контролиране на други фактори. Първият е моларната концентрация на сол във водата. Това се контролира чрез измерване на проводимостта на водата чрез вградения амперметър на Компонент 1. Поддържа се идеално отношение на ток към напрежение I/E = 0.01870 което е показател за оптимална концентрация на сол от 0.1540 мола (за мола не съм сигурен).


Цитат
The second factor which helps to hold the resonant which helps to hold the resonant frequency at 600 Hz is the gap distance of Y, between the centre electrode, and the ring electrode of Component II.
This gap distance will vary depending on the size scale of Component II, but again the current flow, I, is used to set it to the optimal distance when the voltage reads between 2.30 (rms) volts, at resonance Fo, and at molal concentration, 0.1540. The molal concentration of the water is thus seen to represent the electric term of the water molecule and hence its conductivity.
Вторият фактор, който ни помага да определим резонансната честота на 600 Хз е разстоянието на Y, между централният електрод и тръбният електрод на компонент 2.
Това разстояние ще варира в зависимост от размера на Компонент 2, но отново потокът на ток (I) се използва за да се определи оптималото разстояние като напрежението трябва да е 2.30 волта (rms) при резонансната честота Fo, а моларната концентрация да е 0.1540. Моларната концентрация във водата следва да се представи като електрическото ограничение на водната молекула и от тук проводимостта.

Цитат
The amplitude modulation of the carrier gives rise to side bands in the power spectrum of the carrier frequency distribution. It is these side bands which give rise to an acoustic vibration of the liquid water, and it is believed to the tetrahedral water molecule. The importance of the phonon effect --- the acoustic vibration of water in electrolysis --- was discovered in a roundabout way. Research work with Component I had earlier established that it could be used for the electro-stimulation of hearing in humans. When the output of Component I is comprised of flat circular metal plates applied to the head of normal hearing humans, it was found that they could hear pure tones and speech. Simultaneously, acoustic vibration could also be heard by an outside observer with a stethoscope placed near one of the electrodes on the skin. It was observed that the absolute threshold of hearing could be obtained at 0.16 mW (rms), and by calculation that there was an amplitude of displacement of the eardrum of the order of 10-11 and a corresponding amplitude of the cochlear basilar membrane of 10-13 meter. Corollary to this finding. I was able to achieve the absolute reversible threshold of electrolysis at a power level of 0.16 mW (rms). By carrying out new calculations I was able to show that the water was being vibrated with a displacement of the order of 1 Angstrom ( = 10-10 meters). This displacement is of the order of the diameter of the hydrogen atom.
Thus it is possible that the acoustic phonons generated by audio side bands of the carrier are able to vibrate particle structures within the unit water tetrahedron.


Амплитудната модулация на носещата честота увеличава ефекта на страничната честотна лента - в енергетичния спектър на разпространение на носещата честота (бел.пред. - има се предвид, че нормално импулсно подаване няма да свърши работа, а трябва да се модулира прав ток, или импулсен прав ток, като ако е вторият вариант, модулацията е върху импулса "единица" - включено- така веднъж има ниска честота, с която се настройва трептящ кръг, а тази честота е модулирана с друга-по висока честота, за която ще бъде обяснено в следващите редове). Тези странични честоти дават възможност за акустична вибтавия на водата в течно състояние, а по- точно тетраедърната водна молекула. Важността на фононния ефект --- акустичната вибрация на водната молекула по време на електролиза --- е открита случайно. Компонент 1 по- рано е бил използван за електро-стимулация на слуховите способности на човек. Когато изходът от Компонент 1 съдържа плоска кръгла метална плоча, поставена върху главата на човек, се установява, че той може да чува чисти тонове и говор. Едновременно, акустичната вибрация може да бъде чута от външен наблюдател със стетоскоп, поставен близо до електродите на кожата. Установява се, че горният праг за "слуха" е 0.16 миливата (rms), а чрез изчисления се установява, че има амплитудно отместване на тъпанчето от рода на 10^-11, а съответстващата амплитуда на cochlear basiar membrane (б.п. вътрешно ухо) е 10^-13 метра. Заключения от изследването. Бях способен да достигна напълно реверсивен праг на електролизата при нива в мощността от 0.16 миливата (rms). Чрез нови изчисления, успях да покажа, че водата вибрира с отместване около 1 ангстрьом (= 10^-10 метра). Това отместване е в границите на диаметъра на водородния атом. Затва е възможно акустичните фонони, генерирани от аудио честотите, модулирани в носещата честота, да вибрират структури от частици във водния тетраедър.

Цитат
We now turn to the measurement problem with respect to efficiency of electrolysis. There are four means that can be used to measure the reactant product of water electrolysis . For simple volume measurements one can use a precision nitrometer such as the Pregl type. For both volume and quantitative analysis one can use the gas chromatography with thermal conductivity detector. For a continuous flow analysis of both volume and gas species the mass spectrometer is very useful. For pure thermodynamic measurements the calorimeter is useful. In our measurements, all four methods were examined, and it was found that the mass spectrometer gave the most flexibility and the greatest precision. In the next section we will describe our measurement using the mass spectrometer.

Сега навлизаме в проблема с измерванията на ефективността на електролизата. Има четири варианта, чрез които може да се измери продукта от електролизата на вода. За прости обемни измервания може да се изпозва прецизен нитрометър (б.п. апарат измерващ отделянето на азот, или подобен елемент, при отделянето му от химическа реакция) като този на Прегл. За обемен и количествен анализ може да се използва газова хроматография с детектор на термична проводимост. За продължителен анализ на обем и разновидности на газта, много удачно е да се изпозва масов спектрометър. За чисто термодинамични изследвания може да се използва калориметър. В нашите изследвания влизат всичките четири метода, но се установи, че масовият спектрометър дава най- гъвкавата (?) и добра прецизност. В следващата част ще опишем нашите изседвания със спектромер.

Неактивен caduceus

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 337
Re: Андрия Пухарич
« Отговор #1 -: Септември 04, 2009, 11:19:14 pm »
Здравейте колеги, ако позволите нека отбележа нещо от текста което ми направи впечатление:
........... импулсен прав ток, като ако е вторият вариант, модулацията е върху импулса "единица" - включено- така веднъж има ниска честота, с която се настройва трептящ кръг, а тази честота е модулирана с друга-по висока честота..........
Тази постановка ми напомня за следните данни, макар и май обратни - не е ясно кое е носещо и кое модулиращо:
- самопоизволното получаване на две подобни честоти - носеща и биеща при Дотто ринга. Т.е. има вероятно някаква обратимост при генерацията на енергийно поле и електромагнитните производни/предизвикващи го вълни
- подобен акустичен ефект с електомагнитна основа /фононен/ се отбелязва от свидетели при близки срещи с НЛО. При генерацията на енергийното поле взаимодействащо с етерния поток и водещо до антигравитация се споменава за свирене съпроводено със биеща пулсация, при чието ускоряване НЛО-то набира скорост.
- при левитационните строителни практики на монасите в Тибет също има протяжен "носещ" звук от тромпети, докато барабаните "модулират" енергийното поле с ниска честота - камъни по няколкостотин кг. се вдигат на десетки метри с цел строеж на храмове на непристъпни скали според свидетели.

Така че е логично да облъчвате с две честоти по указания от Пухарич метод, не забравяйте да погледнете и "симпатичните вибрации" на Кийли - все пак човекът е правил дезинтегация на вода и камъни на практика още преди век и нещо.
Поздрави, желая успех на всички занимаващи се с темата!
« Последна редакция: Септември 04, 2009, 11:23:50 pm от caduceus »

Неактивен sheki

 • Подготвен
 • **
 • Публикации: 196
  • http://sheki.zlatograd.com/blog/
 • Скайп: shekivsh
Re: Андрия Пухарич
« Отговор #2 -: Септември 09, 2009, 01:11:23 am »
Преди доста време алтиум направи една схема която работи и е на този принцип, ниска честота модулирана с висока. Схемата съм я правил но не намерих подходящ мос драйвер. Ако някой се интересува да пита.

момчо

 • Гост
Re: Андрия Пухарич
« Отговор #3 -: Септември 11, 2009, 10:17:12 am »
може би с голямо закъснение, но съм длъжен да отбележа, че аз лично се съмнявам за автентичността на документа представен като "Andrija Puharich- Water Decomposition by AC Electrolisis" от rexresearch.com.
Cпоред мен така предложеното обяснение в този документ Не е написано от самият Пухарич, а от някой който не е много на "ти" с физика и химия, най-вероятно от модератора на страницата (rexresearch.com). Това което ме кара да мисля така е фактът че на стр.13 ( във версията която имам аз) озаглавена " II. Thermodynamical Efficiency for Endergonic Decomposition of Liquid Water (Salinized) to Gases Under Standard Atmosphere ...." има МАСИВНА грешка, която не мисля че може да се допусне от човек с Професорска титла, описвайки революционен процес. Грешката е че при пресмятането на "формула" (11) е ЗАБРАВЕНО че едната стойност е в КИЛОкалории, а е смятано само като КАЛОРИИ, от което и резултата е грешен. От тук нататък всички сметки са грешни.

1 cal = 4.1868 J
1 Kcal= 4186.8 J
,

следователно правилното е 56.620 Kcal * 4186.8 J = 237056.616 J/mol , а не написаното 236.954 J/mol.

За това се извинявам за забавянето от моя страна да го побликувам. По-добре късно отколото никога. Не мога да опиша разочарованието  което изпитах.. понеже доста от работата ми на онзи етап бе базирана на тези сметки. За сега не съм открил други грешки, понеже просто не съм търсил, но не виждам и смисъл. УВИ..но факт.

nikolayst

 • Гост
Re: Андрия Пухарич
« Отговор #4 -: Май 24, 2013, 05:05:56 pm »
Здравейте! Понеже не вярвам на чудеса и магии, се заинтересувах от Пухарич. Смятам, че той стои на дъното на много следващи открития и най-вече дава обяснения защо нещото става така /макар и трудно за разбиране/. Като начало бих искал да коментирам с вас /ако имате желание/ едно понятие от патента което се споменава няколко пъти."RC time constant of water" или RC времеконстанта на водата. Понеже тук трудно се пишат формули, прикрепям един файл в който изказвам разсъжденията си. Прочетете и си кажете мнението. Нали все търсим честоти. Мисля, че давам една която е доста близка с честота използвана от Пухарич /стр.6 от оригиналния патент "Phase3"/.

Активен Радико

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 6 306
 • Пол: Мъж
 • Преди сламката е гредата
  • http://martinov-radiko.blogspot.com/
 • Скайп: radiko1a
Re: Андрия Пухарич
« Отговор #5 -: Май 24, 2013, 07:09:47 pm »
Впечатлен съм.
Има голяма доза логика в това твърдение и мисля че е необходимо още много малко за да стане желязна логика. А именно да се продължат разсъжденията и да се стигне и до останалите резонансни честоти на водата. Иначе тука виждам много общи неща с ъгъла на диелектричните загуби: тангенс делта. 

nikolayst

 • Гост
Re: Андрия Пухарич
« Отговор #6 -: Май 24, 2013, 08:20:52 pm »
  В момента разполагам с реален осцилоскоп и мога да ви представя реални осцилограми на два вида вода Девин изворна и Дейонизирана. С тях доказвам две неща: 1. Времеконстантата на водата характеризира наклона и формата на падащия фронт на импулса. 2. Съществува една гранична честота, чийто "Time out" е недостатъчен за разреждане на капацитета и клетката започва да действа като изглаждащ кондензатор.
  Пояснения към картинките: Маркерите за напрежение са нагласени на 0 волта и на 2,71 пъти по-малко от максималното напрежение. Маркерите за време отчитат само времеконстантата. Трябва да се гледа показанието dt, а не честотата. Логично генератора не работи на тази.
 Въпрос: Защо измереното dt драстично се отличава от теоретично изчисленото? Можеби водата която купих е частично дейонизирана, можеби греша в измерването или пък данните за проводимост на водата от Уикипедия се разминават.

Неактивен Михаил Кузмов

 • Успешен Експериментатор
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 634
Re: Андрия Пухарич
« Отговор #7 -: Май 24, 2013, 09:49:23 pm »
Здр. ! nikolayst ! Мисля че нещо се засичаме в заключенията ! Тези 1200 Нz ! Виж Разлагане на водата-Вашите експерименти-Електролизер експерименти стр.15 #220 ! Можем да коментираме и падащия фронт ! Аз използвам и катализатор за повишаване на проводимостта за това смятам че вътрешното съпротивление на източника играе съществена роля върху времето на падащия фронт ! Къде точно се намирам още не ми е ясно ! Сега работя именно върху това ! Източника с ниско вътрешно съпротивление ! Усещането ми базирано на експерименти и опит е че правилно си напипал посоката !

Неактивен valex

 • Специалист
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 319
 • Пол: Мъж
 • изчислителна техника
Re: Андрия Пухарич
« Отговор #8 -: Май 25, 2013, 08:25:43 am »
nikolayst
"Времеконстантата на водата не зависи от формата и размерите на пластините, а само от нейната проводимост и диелектрична проницаемост!"
При протичане на ток през водата се получават йони, които променят проводимостта от там и се променя времеконстантата. Затова времеконстантата се различава от теоретично изчислената.
« Последна редакция: Май 26, 2013, 10:09:46 am от Maistora52 »

Неактивен edin

 • Специалист
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 283
 • Пол: Мъж
 • Гениалното, винаги е просто
Re: Андрия Пухарич
« Отговор #9 -: Май 25, 2013, 09:14:26 pm »
Със суип генератор, лесно може да се намери честотата, която ви трябва.

Неактивен pax

 • Наблюдаващ
 • Публикации: 10
Re: Андрия Пухарич
« Отговор #10 -: Януари 11, 2015, 05:59:37 am »
Някой да е правил тази схема?http://www.google.com/patents/US3563246