Форум > Препратки, сайтове, източници

АЛМАНАХ СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ NEWENERGYBG.EU

(1/1)

alvion:
СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ АЛМАНАХ

https://newenergybg.eu/

Настоящият алманах  (от арабски  ал-манах, „календар“)  е създаден на базата на цикъл от лекции по възобновяеми енергийни из­точници и свободна енергия съдържа следните самостоятел­ни части:

Справочник по СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ,

Справочник по СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ,

Справочник по ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ,

Справочник по ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ и

Справочник по БИОЕНЕРГИЯ.

Всеки Справочник съдържа четири основни части:

Пъ­рвата част: „Какво е съответния възобновяем енерги­ен източник и защо се нуждаем от него“, предоставя основна информация за енергоизточника, основни техноло­гии за оползотворяването му, основни технически елементи на инсталациите за съответния вид енергоизточник.

Втората част: „Как да започнем“, показан е подходът за планира­не и изграждане на инсталацията за съответния енергоизточ­ник, елементите на безопасност, анализ на възможните ползи и разходи на инсталацията.

Третата част: „Изграждане на инсталацията“, съдържа информация относно потенциа­ла и възможностите за усвояване на енергоизточника, наци­оналното и европейското законодателство, основни стимули и ограничения.

Четвъртата част: „Полезна информация“, съдържа обяснения на термините, съкращения и таблици за превръщане на мерните единици ат различни системи,както и ползвана литература.

Данни за контакт: инж. АТАНАС СТАНКОВ
E- mail: a.stankov@newenergybg.eu

https://newenergybg.eu/

Ksurnev:
Пич, поправи си логото, щото е грешно:dum "spiros" spero

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия