Автор Тема: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?  (Прочетена 50546 пъти)

hristo

 • Гост
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #30 -: Декември 31, 2020, 10:23:16 am »
Това което искам да кажа е по патента US00462418: Патент на САЩ Никола Тесла 462 418 - Метод и апаратура за електричество

Преобразуване и разпространение - Изображение 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ, съставляваща част от писмен патент № 462 418 от 3 ноември 1891 г.

Заявлението е подадено на 4 февруари 1891. Сериен номер 380,182. (Няма модел.)

За всички, за които това може да се отнася:

Да се знае, че аз, НИКОЛА ТЕСЛА, поданик на императора на Австрия, от Смилян, Лика, граница на държава Австро-Унгария, пребиваващ в Ню Йорк, в окръг и щат Ню Йорк, измислих някои нови и полезни подобрения в Методи и апарати за електрическо преобразуване и разпределение, за които по-долу е посочена спецификация, като се има предвид чертежите, придружаващи и съставляващи част от тях.

Това изобретение е подобрение на методите на апарат за електрическо преобразуване, предназначен за по-добро и по-икономично разпределение и прилагане на електрическа енергия за общо полезни цели.

Моето изобретение се основава на някои електрически явления, които са наблюдавани от изтъкнати учени и са признати като закони, които са били демонстрирани, но които, доколкото ми е известно, досега не са били използвани или приложени с практически полезни резултати.

Посочени накратко, тези явления са както следва:

Първо, ако кондензатор или проводник с капацитет се зареди от подходящ генератор и се разреди по верига, разрядът при определени условия ще има прекъсващ или трептящ характер;

Второ, ако две точки в електрическа верига, през които токът бързо се увеличава и намалява, се свързват с плочите или арматурите на кондензатор, вариране в силата на тока в цялата верига или в част от може да се произвежда само същото;

Трето, количеството или характерът на такова изменение на силата на тока зависи от капацитета на кондензатора, самоиндукцията и съпротивлението на веригата или нейните участъци и от периода или времевата скорост на промяна на тока. Може да се забележи обаче, че тези няколко фактора - капацитетът, самоиндукцията, съпротивлението и периодът - са свързани по начин, добре разбираем от електротехниците;

но за да се направи такова преобразуване, което може да бъде осъществено от кондензатори на практика достъпно и полезно, е желателно, главно поради увеличената мощност и ефективност и намалената цена на апарата, да се произвеждат токови импулси, следващи един друг с много голяма бързина или с други думи, за да направи продължителността на всеки импулс, редуване или трептене на тока изключително малка.

Към многото трудности в начина за механично извършване на това, като например чрез въртящи се превключватели или прекъсвачи, може би се дължи неспособността да се реализират практически, поне до някаква маркирана степен, предимствата, на които такава система е способна.

За да избегна тези трудности, в настоящото си изобретение се възползвах от гореспоменатия факт, който отдавна е признат, че ако кондензатор или проводник с капацитет се зарежда от подходящ източник и се разрежда през верига, разрядът при определени условия, в зависимост от капацитета на кондензатора или проводника, самоиндукцията и съпротивлението на разрядната верига и скоростта на подаване и разпадане на електрическата енергия могат да се извършват периодично или под формата на трептения на изключително малък период.

Накратко изложен в общи линии планът, който следвам при изпълнението на моето изобретението е както следва:

Използвам генератор, за предпочитане, с много високо напрежение и способен да дава или постоянен, или променлив ток. Този генератор свързвам с кондензатор или проводник с някакъв капацитет и разтоварвам акумулираната електрическа енергия през въздушно пространство или по друг начин в работна верига, съдържаща преобразуващи устройства и когато е необходимо, кондензатори.

Тези разряди могат да бъдат в една и съща посока или да се редуват и да се прекъсват, като се сменят един с друг повече или по-малко бързо или се колебаят напред-назад с изключителна бързина. В работната верига поради действието на кондензатора токовите импулси или разряди с високо напрежение и малка сила се преобразуват в токове с по-ниско напрежение и по-голяма сила.

Производството и прилагането на ток с такива бързи трептения или редувания (броят им може да бъде много милиони в секунда) осигурява, наред с други и следните изключителни предимства:

Първо, капацитетът на кондензаторите за дадена мощност е значително намален;

Второ, ефективността на кондензаторите се увеличава и тенденцията към нагряване се намалява и трето обхватът на преобразуване се увеличава.

По този начин успях да създам система или метод за преобразуване, коренно различни от това, което е правено досега - първо, по отношение на броя на импулсите, редуванията или трептенията на ток за единица време и второ по отношение на начин по който се получават импулсите.

За да изразя този резултат, определям работния ток като един от прекалено малък период или от прекалено голям брой импулси или редуване или трептения за единица време, като имам предвид не хиляда или дори двадесет или тридесет хиляди в секунда, но много пъти това число и то такова, което се прави прекъсващо, редуващо се или трептящо от себе си, без да се използват механични устройства.

Сега пристъпвам към обяснение, малко по-подробно за същността на моето изобретение, позовавайки се на придружаващите чертежи.

Двете фигури са схеми, всяка от които представлява генерираща верига, работна верига, средство за генериране на прекъсващ или трептящ разряд и кондензатори, подредени или комбинирани, както е предвидено в моето изобретение.

На фигура 1:
 А представлява генератор с високо напрежение;
 B B, проводниците, които водят от същия.
 Към тези проводници са свързани проводници C на работна верига, съдържащи превеждащи устройства, като лампи с нажежаема жичка или двигатели G.
 В единия или двата проводника B има прекъсване D, двата края са разделени от въздушно пространство или изолационен филм , през който се осъществява разрушително разтоварване.
 F е кондензатор, чиито плочи са свързани към генериращата верига. Ако тази верига притежава достатъчен капацитет, кондензаторът F може да се окаже излишен.

На фиг. 2 генериращата верига B B съдържа кондензатор F и се отвежда през въздушните междини D в работната верига C, към която и да е от двете точки, към която е свързан кондензатор E. Кондензаторът E се използва за модифициране на тока във всяка част от работната верига, като L.

Може да доведе до по-добро разбиране на изобретението да се разгледат по-подробно условията, съществуващи в такава система, както е илюстрирано на фиг. 1. Нека се приеме, следователно, че в системата е показана скоростта на подаване на електрическия енергията, капацитетът, самоиндукцията и съпротивлението на веригите са толкова свързани, че при D възниква разрушителен, прекъсващ се или трептящ разряд.

Да приемем, че първото споменато се провежда. Това очевидно ще се случи, когато скоростта на подаване от генератора не е адекватна на капацитета на генератора, проводниците B B и кондензатора F.

Всеки път, когато кондензаторът F се зарежда до такава степен, че потенциалът или натрупаният заряд надвишава диелектричната якост на изолационното пространство при D, кондензаторът се разрежда.

След това се презарежда от генератора А и този процес се повтаря в повече или по-бърза последователност. Разрядите ще се следват един друг, толкова по-бързо, колкото по-близо е скоростта на подаване от генератора, равна на скоростта, с която веригата, включително генератора, е в състояние да поеме и да се отърве от енергията.

Тъй като съпротивлението и самоиндукцията на работната верига С и бързината на последователните разряди могат да се променят по желание, силата на тока в работната и генериращата верига може да носи един към друг някаква желана връзка.

За да разберем действието на локалния кондензатор Е на фиг. 2, нека първо се разгледа единичен разряд. Този разряд има два предлагани пътя - единият към кондензатора E, другият през частта L на работната верига C. Частта L обаче, поради своята самоиндукция, предлага силно противопоставяне на такова внезапно разреждане, докато кондензаторът, от друга страна, не предлага такова противопоставяне.

Резултатът е, че на практика през клона L не преминава ток отначало, но вероятно противоположните електрически потоци се втурват към кондензаторните покрития, съхраняващи за момента електрическата енергия в кондензатора.

По този начин се печели време и след това кондензаторът се разрежда през разклонението L, като този процес се повтаря за всеки разряд, възникващ при D.

Количеството електрическа енергия, съхранявана в кондензатора при всяко зареждане, зависи от капацитета на кондензатора и потенциала на неговите плочи.

Следователно е очевидно, че колкото по-бързо изпусканията се пренасят един след друг, толкова по-малък за даден изход е капацитетът на кондензатора и толкова по-голяма е ефективността на кондензатора. Това се потвърждава от практически резултати.

Разредите, възникващи при D, както е посочено, могат да бъдат в една и съща посока или могат да се редуват, а в първия случай устройствата, съдържащи се в работната верига, могат да бъдат преминавани от токове от една и съща или алтернативно противоположна посока.

Може да се забележи обаче, че всеки прекъсващ се разряд, възникващ при D, може да се състои от множество трептения в работната верига или клон L.

Периодично трептящ разряд ще възникне при D на фиг. 1, когато съответните количества носят определена връзка, изразена в добре познати формули и установена чрез прост експеримент.

В този случай на теория и практика се демонстрира, че съотношението на силата на тока в работната към тази в генериращите вериги е толкова по-голямо, колкото по-голяма е самоиндукцията и колкото по-малко е съпротивлението на работната верига, толкова по-малко е период на трептене.

Не се ограничавам до използването на някакви специфични форми на апарата, описани във връзка с това изобретение, нито до точното разположение на системата по отношение на нейните подробности, показани тук.

На чертежите връщащите проводници са показани във веригата; но ще се разбере, че във всеки случай земята може удобно да се използва вместо връщащия проводник.

Това, което твърдя, е -

1. Методът за електрическо преобразуване описан тук, който се състои в зареждане на кондензатор или проводник с капацитет и поддържане на последователност от периодични или трептящи разрушителни разряди на споменатия проводник в работната верига, съдържаща преобразуващи устройства.

2. В система за електрическо преобразуване, комбинацията от генератор или източник на електроенергия и линия или генерираща верига, съдържаща кондензатор или притежаващ капацитет, и работна верига, оперативно свързана с генериращата верига чрез един или повече въздушни пролуки или прекъсвания в проводящата среда, като електрическите условия са така регулирани, че ще се поддържа периодично или трептящо разрушаващо разтоварване от генериращия в работната верига, както е посочено.

НИКОЛА ТЕСЛА.

Свидетели:

РОБОТ. Е. ГЕЙЛОРД,

ПАРКЕР W. СТРАНИЦА.


Накратко номера се свежда само до Зареждане и Разреждане на Кондензатор и многократно повтаряне, така че да няма загуби (и да има СЕ?).

http://www.cheniere.org/techpapers/Final%20Secret%20of%2015%20Feb%201994/index.html
The Final Secret of Free Energy
« Последна редакция: Декември 31, 2020, 10:48:39 am от hristo »

Неактивен krasias

 • Специалист
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 238
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #31 -: Декември 31, 2020, 11:02:23 am »
Христо, много си закъснял бе мойто момче. Тия работи съм ги правил преди 30 години, измислих си една проста схема с четири тиристора, два електролитни кондензатора, четри диода и четири резистора. Два от тиристорите зареждаха кондензаторите всеки от отделен полупериод от синусоидата. А другите два тиристора разреждаха поотделно кондензаторите през товара. Всичко се управляваше от синусоидата чрез диодите, така че докато се зареждаше единия кондензатор от полупериода на синусоидата другия зареден вече кондезатор се разреждаше през товара. Мощността през товара зависеше от големината на кондензаторите, но както отбелязва Юлиян тоя номер вървеше преди но не и сега.

Неактивен Михаил Кузмов

 • Специалист
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 2 186
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #32 -: Декември 31, 2020, 11:28:27 am »
Някой чете ли толкова дълги постове? Аз лично дори и по диагонал не ги минавам. Казваш ли нещо с много думи, очевидно не ти е ясно за какво иде реч. Това е причината да не споделям проект по който работя. Имам нужда от съвети на реални практици, каквито имаме във форума но освен боза от професори, дали би се получило нещо реално?

Неактивен Радико

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 7 263
 • Пол: Мъж
 • Потребителя не съществува
  • http://martinov-radiko.blogspot.com/
 • Скайп: radiko1a
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #33 -: Декември 31, 2020, 11:45:08 am »
Кузмов, по колкото и стръмен диагонал да го четеш не можеш да загубиш за прочитане толкова малко време колкото малко е загубил Христо да го копи-пейства.

hristo

 • Гост
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #34 -: Декември 31, 2020, 01:09:40 pm »
Пак имаме недопонимание (неразбиране на български) на процеса. Нека се опитам да го обясня така:
На входа на Капанадзе имаме 220волта 0,4А, а на Изхода имаме пак 220 волта, 23А обаче. Това се постига само с зареждане и разреждане на кондензатор. Как? Ами много просто казано: зареждаме кондензатора с 0,4 А и го разреждаме с 23А и това е всичко, тайна повече няма. За да Заредим кондензатора с ограничение на тока до 0,4А ни трябва дросел L с който 550 Ом съпротивление, неговия импеданс, да ограничим зарядния ток на кондензатора ни от 220 волта до 0,4А. За да даде кондензатора 23А на изхода когато е зареден вече с 220 волта трябва да закачим товар 220/23=9,57Ома. И ако някой ще каже как електролитите ще се заредят толкова бързо само с 0,4А ток до 220 волта, ами не ги ползваме, слагаме по-малък капацитет кондензатори от 0,1 и по малко микрофарада разбира се неполярни и многократно, много пъти не стотици, даже не хиляди или двадесет тридесет хиляди пъти, а много милиони пъти в секундата ги зареждаме и разреждаме в консуматора, за това са необходими малки капацитети, за да се зареждат бързо с малък ток само 0,4А и да бъдат многократно разреждани в товара през който да минава разрядния ток от 23А. Това е решение според мен, който го е пробвал сега е момента да ни каже, за да не си бием пак главите у дуваро сами.

Иначе казано вземаме кондезатор и го зареждаме с малък ток, а разреждаме с голям ток, като напрежението не се променя на входа на изхода си седи право 220 волта DC, а се променя само тока, който нараства стотина пъти примерно да речем. Получаваме Асиметрия СЕ от Асиметричен заряден и разряден токове на Кондензатора при едно и също напрежение на входа и на изхода му 220 волта.

Така работи и Фотоволтаичната централа цял ден с малък ток зарежда акумулаторите си (кондензатора заменя батерията акумулатора) и нощем за няколко часа осигурява голям ток до 5 киловата пикова мощност, при нужда на собственика и. На същия принцип, не е нещо ново невиждано. Дори е патентован още от Н.Тесла, както се убедихте по горе от патента му преведен с гоогле.
« Последна редакция: Декември 31, 2020, 01:32:04 pm от hristo »

Неактивен krasias

 • Специалист
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 238
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #35 -: Декември 31, 2020, 01:31:25 pm »
Христо бре ти това тока за нищо си го нямаш, щот един такъв невидим та го разтягаш като локум. Айде да пробваме с вода как ще стане номера. Значи имаш четвърт кофа вода и като я прекараш през разни тръби кранове и празни резервоари и оттатък излиза 23 литра вода. Браво, те това е магьосничество.
 

hristo

 • Гост
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #36 -: Декември 31, 2020, 01:33:16 pm »
Неее Тока е Дебит на тръба, не е количество вода в кофа. Ако вземем ведро го пълним с малка струя вода от чешмата и го лиснем върху пода да намокри всичко изведнъж.

Неактивен krasias

 • Специалист
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 238
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #37 -: Декември 31, 2020, 01:35:23 pm »
И как ще получиш от едно количество енергия в повече само с пренасяне...

hristo

 • Гост
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #38 -: Декември 31, 2020, 01:36:49 pm »
Увеличавам скороста dI/dt с при увеличената скорост на тока за единица време става повече енергия за сметка на времето t, черпя от времето енергията.

Ако имаме Зареден до 220 волта кондензатор и Консуматор Съпротивление от 10 Ом, като свържем кондензатора към товара ще протече 220/10=22А ток не е ли така , което следва от закона на Ом.

Трябва само да намерим начин да заредим кондензатора си до 220 волта, без да влагаме ток.

Неактивен krasias

 • Специалист
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 238
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #39 -: Декември 31, 2020, 01:39:34 pm »
Бре Христо ти имаш примерно две кофи вода къде и как ще ги пренасяш то те винаги си остават две кофи вода.

Неактивен krasias

 • Специалист
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 238
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #40 -: Декември 31, 2020, 01:49:21 pm »

Трябва само да намерим начин да заредим кондензатора си до 220 волта, без да влагаме ток.
Аха как да напълним кофа без да сипваме вода.

hristo

 • Гост
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #41 -: Декември 31, 2020, 02:27:03 pm »
Я с водата е така, а с електричеството? не точно :
<a href="https://www.youtube.com/v/DcreB5Kizqo" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/DcreB5Kizqo</a>
Электростатическая индукция.. ние поднасяме „вълшебната - наелектризирана пръчка“ към алуминиевия цилиндър и в неговите краища се появява потенциална разлика - тоест напрежение от няколко киловолта ..., но къде е „известният“ ЗАКОН на ОМ? с потенциална разлика в краищата на заготовката в киловолти, какъв огромен ток трябва да тече в този алуминиев цилиндър?. а НЕГО го НЯМА .... заключението - "ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО" Е РАЗЛИЧНО ... "такова електричество" в този експеримент не е свързано с т.н. "свободни" електрони в този проводник, тъй като свободните електрони на проводника не толерират потенциални разлики (горят проводниците), а така може да се наелектризира и диелектрик ...
<a href="https://www.youtube.com/v/0SmYy53AJgg" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/0SmYy53AJgg</a>
« Последна редакция: Декември 31, 2020, 02:48:26 pm от hristo »

Неактивен Михаил Кузмов

 • Специалист
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 2 186
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #42 -: Декември 31, 2020, 03:05:15 pm »
Значи hristo, мога ли аз да се отоплявам на далавера през зимата, по този начин? И ако да, какво трябва да направя?

Неактивен ndm

 • Специалист
 • Стабилен
 • ***
 • Публикации: 712
 • и има и ш извади ако трее - че даже ш и работи
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #43 -: Декември 31, 2020, 03:17:45 pm »
Трябва само да намерим начин да заредим кондензатора си до 220 волта, без да влагаме ток.
Как? Ами много просто казано: зареждаме кондензатора с 0,4 А и го разреждаме с 23А и това е всичко, тайна повече няма.
Ицка, фърли едно обяснение да не стоим напрегнати в очакване на 2021г.

hristo

 • Гост
Re: 2 пъти по-ниски сметки през зимата?
« Отговор #44 -: Декември 31, 2020, 03:49:17 pm »
за Отговора на този въпрос Капанадзе искаше 10 милиона евра.

https://tinyurl.com/ybvpmgz9 - това успях да симулирам на симулатора, не съм си играл задълбочено още, получи се май нещо, не е ясно обаче колко е реално.
« Последна редакция: Декември 31, 2020, 04:05:06 pm от hristo »